Jagiellonian University Repository

Ustrój, organizacja oraz zadania sądów administracyjnych na tle wymiaru sprawiedliwości w Polsce

pcg.skipToMenu

Ustrój, organizacja oraz zadania sądów administracyjnych na tle wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Dziaduch, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:55:43Z
dc.date.available 2020-07-26T12:55:43Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203429
dc.language pol pl
dc.title Ustrój, organizacja oraz zadania sądów administracyjnych na tle wymiaru sprawiedliwości w Polsce pl
dc.title.alternative Structure, organization and tasks of the court of administration against the Polish jurisdiction pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest- ustrój, organizacja oraz zadania sądów administracyjnych na tle wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dotyczy ona przede wszystkim kwestii zawartych w temacie pracy, ukształtowanych z dniem wejścia w życie 1 stycznia 2004 r. ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, dzięki którym Naczelny Sąd Administracyjny został sądem drugiej instancji. W ramach zakresu pracy mieści się ukazanie ustroju, organizacji oraz zadań sądów administracyjnych na tle innych sądów mieszczących się w strukturze sądownictwa w Polsce oraz przedstawienie podstawowych problemów wymiaru sprawiedliwości. Niniejsza praca składa sie z VI rozdziałów. Omówione są w niej ogólne zagadnienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce tj. pojęcie wymiaru sprawiedliwości, przedstawiony jest ustrój, organizacja sądów administracyjnych oraz organy sądów administracyjnych tj. prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów oraz kolegium w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Praca ta przedstawia także zagadnienia dotyczące sędziów sądów administracyjnych oraz kwestie związane z zakresem zadań tychże sądów. W ostatnim rozdziale zaś omówione są wybrane problemy wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawione są badania własne dotyczące jego oceny przez społeczeństwo. Celem niniejszej pracy jest odpowiedz na dwa pytania: czy obok sądownictwa powszechnego uzasadniona jest potrzeba istnienia osobnego pionu sądownictwa jakim są sądy administracyjne oraz czy aktualna budowa i funkcjonowanie sądownictwa w Polsce jest właściwa, czy warto byłoby wprowadzić jakieś zmiany? Odpowiedz na powyższe pytania jest skonstruowana na podstawie zebranej literatury oraz analizy uzyskanych wyników badań własnych. pl
dc.abstract.en This thesis is about the structure, organization and tasks of the court of administration against the Polish jurisdiction. It is mainly about issues mentioned in the title of this thesis which were formed with the effective date (1 January 2004) of the acts on administrative jurisdiction, which made the Supreme Administrative Court the court of second instance. It is within the scope of this thesis to present the structure, organization and tasks of the administrative courts against other courts of Polish jurisdiction structure, as well as to show the basic problems of the jurisdiction. The thesis consists of six chapters. All of them comment on the issues of the Polish jurisdiction, which means the notion of the jurisdiction, presented as a structure, organization of administrative courts and bodies of administrative courts, as the chief justice, general assembly of judges, as well as the Supreme Administrative Court. This thesis also presents issues of administrative court judges, as well as issues connected with the scope of their tasks. The final chapter summarizes selected problems of the jurisdiction and presents author’s own research with the opinions of the society. The aim of this thesis is to answer two questions: firstly, is there really a need for a separate unit of jurisdiction as administrative courts, besides the common jurisdiction, and, secondly, is the current structuring and functioning of the Polish jurisdiction the right on? Or maybe there should be some changes made? The answer to this question in based on the bibliography presented, as well as on the results of author’s own research. pl
dc.subject.pl ustrój, organizacja, zadania, sądy administracyjne, wymiar sprawiedliwości pl
dc.subject.en structure, organization, tasks, administrative courts, jurisdiction pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95919-184146 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)