Jagiellonian University Repository

Problematyka walki z handlem ludźmi do pracy przymusowej w świetle rozwiązań instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Problematyka walki z handlem ludźmi do pracy przymusowej w świetle rozwiązań instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.author Maik, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:54:08Z
dc.date.available 2020-07-26T12:54:08Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203404
dc.language pol pl
dc.title Problematyka walki z handlem ludźmi do pracy przymusowej w świetle rozwiązań instytucjonalno-prawnych Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative The issue of combating human trafficking for forced labour in reference to institutional and legal solutions of the European Union. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Problematyka handlu ludźmi – a przede wszystkim handlu ludźmi do pracy przymusowej – stanowi niewielką część międzynarodowego piśmiennictwa, co wynikać może przede wszystkim z braku aktualnych danych dotyczących rozmiaru tego fenomenu. Problem handlu ludźmi do pracy przymusowej w UE nie jest jednak zagadnieniem teoretycznym, a tym bardziej nie jest problemem, którego skala pozwalałaby wszystkim uczestnikom wspólnego rynku pracy spać spokojnie. Dlatego też głównym problemem badawczym podejmowanym w tej pracy jest próba oceny tego, w jaki sposób UE stawia czoła wyzwaniu, jakim jest walka z handlem ludźmi, zwłaszcza do pracy przymusowej i na ile tak naprawdę podejmowane przez nią zabiegi są skuteczne. Autorka próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie uczyniła przedmiotem badania instrumenty prawne, wdrażane w tym zakresie przez UE , a także nowe trendy legislacyjne dotyczące handlu ludźmi do pracy przymusowej, jak i praktyczne podejście sądów do tego zjawiska. Analizie został też poddany system instytucjonalnego podejścia UE do zagadnienia handlu ludźmi do pracy przymusowej, rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu tego procederu oraz efektywność zainicjowanych lub wspieranych przez UE działań, przejawiających się w wyspecjalizowanych programach i projektach, takich jak TRACE, czy SELEX. pl
dc.abstract.en The problem of trafficking in human beings - and especially trafficking for forced labour - is a small part of the international literature, which can result primarily from a lack of current data of this phenomenon. The problem of trafficking for forced labour in the EU is not a theoretical issue and its scale should not allow all participants in the common market sleep peacefully. Therefore, the main problem of the research undertaken in this study was assessment of how the EU faces the challenge of fighting against human trafficking, particularly for forced labour and how really actions taken by EU are effective.The author trying to find the answer to this question made an audit of legal instruments deployed in this respect by the EU, as well as new legislative trends regarding human trafficking for forced labour and court’s practical approach to this phenomenon. The analysis has also focused on the institutional system of the EU's approach to the issue of trafficking for forced labour, the role of NGOs in combating this practice and the effectiveness of initiated or supported by EU actions, manifested in specialized programs and projects, such as TRACE or SELEX. pl
dc.subject.pl Handel ludźmi, praca przymusowa, Unia Europejska, prawo, instytucjonalizacja pl
dc.subject.en Human trafficking, forced labour, the European Union, law, institutionalization pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.reviewer Czubik, Agnieszka [SAP14002086] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95892-114321 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy integracja europejska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)