Jagiellonian University Repository

Coaching jako metoda szkoleniowa podnosząca efektywność pracy na podstawie opinii pracowników wybranego przedsiębiorstwa

pcg.skipToMenu

Coaching jako metoda szkoleniowa podnosząca efektywność pracy na podstawie opinii pracowników wybranego przedsiębiorstwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.author Tomczyk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:53:30Z
dc.date.available 2020-07-26T12:53:30Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203394
dc.language pol pl
dc.title Coaching jako metoda szkoleniowa podnosząca efektywność pracy na podstawie opinii pracowników wybranego przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative Coaching as a method of improving the efficiency of work based on employee opinion in the selected company. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem mojej pracy licencjackiej jest zbadanie czy pracownicy, którzy korzystają z sesji coachingowych w swojej firmie, zauważyli podniesienie efektywności swojej pracy. Moje rozważania zaczęłam od przedstawienia teoretycznej istoty coachingu. Przedstawiłam jego istotę, zastosowanie, scharakteryzowałam czym jest sam proces coachingu, jego strukturę oraz poszczególne etapy i rodzaje. Skupiłam się również na roli samego coacha, na jego niezbędnych cechach i kompetencjach. Respondenci badani byli za pomocą ankiety, a ich odpowiedzi były podstawą do potwierdzenia postawionych przeze mnie hipotez. Zakładały one, iż coaching jako metoda szkoleniowa zwiększa efektywność pracy, może zastąpić dotychczas stosowane metody szkoleniowe oraz wydobywa mocne strony pracowników, pomagając im tym samym w omijaniu osobistych barier i ograniczeń, co znacząco wpływa na ich efektywniejsze funkcjonowanie w zespole. Efekt końcowy przeprowadzonych badań potwierdził postawione hipotezy badawcze i doprowadził mnie do wniosku, iż coaching jest efektywną formą szkoleniową, która ma duży wpływ na rozwój pracowników oraz ich relacje interpersonalne z innymi członkami zespołu. pl
dc.abstract.en The purpose of my thesis is to investigate whether employees using the coaching sessions in their companies noticed any increase of their work efficiency. I have started my dissertation by presenting the theoretical essence of coaching. I have presented the essence, the application, the definition of the coaching process, its structure and the various stages and types. I focused also on the role of the coach itself, on his essential qualities and competencies. Respondents were surveyed using a questionnaire and their answers were the basis for confirmation of the hypothesis that I have posed. They assumed that coaching as a training method increases the efficiency of work, it can replace previously used training methods and brings out the strengths of employees, thus helps them in evading personal barriers and restrictions, which significantly affects their effective functioning as a team. The end result of the conducted research confirmed the hypothesis and led me to the conclusion that coaching is an effective form of training which has a large impact on the development of workers and their interpersonal relationships with other team members. pl
dc.subject.pl COACH – COACHING – EFEKTYWNOŚĆ – PROCES – SZKOLENIE pl
dc.subject.en COACH – COACHING – EFFICIENCY – PROCESS – TRAINING pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95881-147209 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)