Jagiellonian University Repository

Szkoda pośrednia a związek przyczynowy

pcg.skipToMenu

Szkoda pośrednia a związek przyczynowy

Show full item record

dc.contributor.advisor Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Żędzian, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:51:03Z
dc.date.available 2020-07-26T12:51:03Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203355
dc.language pol pl
dc.title Szkoda pośrednia a związek przyczynowy pl
dc.title.alternative Indirect damage and causal link pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przedstawiona została problematyka szkody pośredniej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Jako pierwsze omówione zostały ogólne pojęcia związane z tematyką pracy. Rozstrzygnięte zostało również, czy możliwe jest, w oparciu o funkcje pełnione przez odpowiedzialność cywilną, aprioryczne wyłączenie możliwości dochodzenia naprawienia szkód przez pośrednio poszkodowanych. W rozdziale tym omówione zostały także ogólne przesłanki umożliwiające przypisanie sprawcy odpowiedzialności w celu zbadania, czy zasadne jest rozróżnianie pozycji prawnej poszkodowanych pośrednio i bezpośrednio. Drugi i trzeci rozdział pracy traktuje o odpowiedzialności ex delicto, a w szczególności o zasadach odpowiedzialności deliktowej. Rozstrzygnięte również zostało, czy w oparciu o te zasady możliwe jest aprioryczna odmowa ochrony pośrednio poszkodowanym. W rozdziale czwartym poruszona została problematyka odpowiedzialności ex contractu. Rozstrzygnięte zostało, czy na gruncie przepisów statuujących możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności stronę stosunku obligacyjnego w ramach odpowiedzialności ex contractu ma zastosowanie również do podmiotów doznających szkód pośrednich. Rozdział piąty odnosi się do akcjonariusza, który doznaje szkody pośredniej, będącej następstwem szkody wyrządzonej spółce. Ostatni rozdział dotyczy pure economic loss, w szczególności rozstrzygnięte zostało czy zasadna jest odmowa przyznania podmiotom doznającym czystych strat finansowych roszczenia odszkodowawczego. Celem pracy jest udowodnienie hipotezy, że zasadą jest, iż tak podmioty poszkodowane pośrednio jak i bezpośrednio mogą dochodzić naprawienia swoich szkód na zasadach ogólnych. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to discuss issue of indirect damages. The work consists of six chapters. The first discusses the general concepts related to the topic of work. It has also been decided whether it is possible, based on the functions of liability, a priori exclude the possibility to claim compensation for the damage by indirect victims. In this chapter are presented the general premises to enable the offender to assign responsibility to examine whether it is appropriate to distinguish between legal position directly and indirectly victims. In the second and third chapter is presented responsibility ex delicto and principles of this responsibility. It was resolved whether based on these principles, it is possible a priori refusal of protection indirectly affected. The fourth chapter discussed was the issue of liability ex contractu. The fifth chapter refers to a shareholder who suffers indirect damage, which is a result of damage caused to the company. The last chapter is concerned with pure economic loss, in particular, have been resolved or justified by denying the parties observing pure economic loss claim for damages. The aim of the study is to prove the hypothesis that principle is that such entities affected directly or indirectly may seek redress their losses on general principles. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność cywilna, reżim ex delicto, reżim ex contractu, związek przyczynowy, szkoda pośrednia, pure economic loss, spółka akcyjna, bezprawność pl
dc.subject.en civil liability, the regime of ex delicto, the regime of ex contractu, causal link, indirect damage, pure economic loss, joint-stock company, illegality pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.reviewer Pecyna, Marlena [SAP11019969] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95841-155866 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)