Jagiellonian University Repository

Miarkowanie kary umownej

pcg.skipToMenu

Miarkowanie kary umownej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Tomecka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:49:04Z
dc.date.available 2020-07-26T12:49:04Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203324
dc.language pol pl
dc.title Miarkowanie kary umownej pl
dc.title.alternative Restraint of stipulated penalty pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy magisterskiej jest miarkowanie kary umownej. Całość pracy została podzielona na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy pojęcia instytucji miarkowania kary umownej uregulowanej na tle obowiązującego kodeksu cywilnego, a także charakteru normy art. 484 § 2 k.c. statuującej możliwość sądowej ingerencji w jej wysokość oraz wpływu funkcji pełnionej przez karę umowną w danym stosunku prawnym na stosowanie instrumentu miarkowania, jak też zakresu podmiotowego zastosowania instytucji miarkowania. Drugi rozdział poświęcony jest ustawowym przesłankom miarkowania kary umownej w prawie polskim – na tle kodeksu zobowiązań oraz pod rządami kodeksu cywilnego. Przedstawiono dorobek doktryny i orzecznictwa dotyczący przesłanek miarkowania oraz kryteriów oceny rażącego wygórowania kary umownej. W tym rozdziale omówiono także zagadnienie stopnia sądowej redukcji kary umownej, jak też rozważono wpływ przyjętego kryterium oceny przesłanki jej rażącego wygórowania oraz funkcji, jaką strony nadały karze umownej w danym stosunku prawnym na zakres jej zmniejszenia. Rozdział trzeci dotyczy relacji art. 484 § 2 k.c. do norm ogólnych takich jak: art. 5 k.c., art. 58 k.c., art. 362 k.c., art. 3851–3853 k.c., art. 388 k.c. W czwartym rozdziale zawarto rozważania dotyczące procesowych aspektów miarkowania kary umownej. W tej części pracy przedstawiono sporną kwestię odnoszącą się do sposobu formułowania przez dłużnika wniosku o zmniejszenie kary umownej, jak również ramy dla wystąpienia z takim żądaniem oraz wpływ oświadczenia o potrąceniu kary umownej na możliwość jej miarkowania. Ponadto omówiono również zagadnienie dotyczące charakteru i skutków orzeczenia miarkującego karę umowną. Ostatni, piąty rozdział poświęcony jest problematyce możliwości stosowania instytucji przewidzianej w art. 484 § 2 k.c. do klauzul umownych zbliżonych do kary umownej, lecz nie mieszczących się w jej kodeksowej regulacji. W tej części pracy omówiono także zagadnienie dopuszczalności stosowania do zadatku przepisów regulujących karę umowną, w tym w szczególności art. 484 § 2 k.c. pl
dc.abstract.en The subject of this work is restraint of stipulated penalty. This work is divided into five chapters. The first section concers the contarctual penalty, the term of restraint of the contractual penalty, which is regulated in the Civil Code, features of article 484 § 2 and the personal scope of application of institution of the restraint of stipulated penalty. The second chapter are describes the premises of restraint of the contractual penalty and the degree of reduction in the amount of the contractual penalty. The third part concers the relation article 484 § 2 to articles such as: 5, 58, 362, 3851-3853, 388. The fourth chapter is devoted to the issue of how the debtor can demand on restraint of stipulated penalty and also features and consequence of the ruling which reduce the amount of contractual penalty. The last section concers the possibility of using the institution of restraint of stipulated penalty to contractual provisions, which are not the stipulated penalty. pl
dc.subject.pl kara, umowna, odszkodowanie, miarkowanie, redukcja, umowa pl
dc.subject.en damages, reduction, penalty, contract, clauses, compenstation pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.reviewer Pecyna, Marlena [SAP11019969] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95808-155856 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)