Jagiellonian University Repository

Założone i rzeczywiste funkcje edukacji

pcg.skipToMenu

Założone i rzeczywiste funkcje edukacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.author Jedynak, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:48:03Z
dc.date.available 2020-07-26T12:48:03Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203308
dc.language pol pl
dc.title Założone i rzeczywiste funkcje edukacji pl
dc.title.alternative Founded and real functions of education pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Małgorzata Jedynak (2015)Założone i rzeczywiste funkcje edukacjiPraca magisterska pod kierunkiem dr hab. Anny SajdakKraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny,Instytut Pedagogiki 135 s., 52 poz. bibl., 43 tabele, 25 wykresów, 1 aneksAbstraktSzkole zostały powierzone do spełnienia istotne funkcje oraz zadania. , jak i całej organizacji. Przedmiotem badań niniejszego opracowania jest znalezienie jak najwięcej informacji na temat sposobu wypełniania założonych funkcji oraz zadań szkoły. Celem pracy było znalezienie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób wypełniana jest funkcja rekonstrukcyjna przez szkołę? W jaki sposób szkoła wypełnia funkcję adaptacyjną? A w jaki sposób emancypacyjną? W jaki sposób realizowane są przez szkołę powierzone jej zadania? W badaniach wykorzystałam metodę sondażu diagnostycznego, dzięki któremu sprawdziłam jak w opinii nauczycieli wypełniane są trzy złożone funkcje oraz zadania szkoły. Skorzystałam z techniki badań jaką jest ankieta i wywiad. Narzędziem badawczym, które posłużyło mi do badań był kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Badania przeprowadziłam w szkołach podstawowych miejskich oraz wiejskich. Z badań wynika, że szkoła nieprawidłowo wypełnia powierzone jej funkcje. Szkoła nie jest przygotowana do pełnienia tych funkcji, stara się je wypełniać w nieudolny sposób, natomiast powierzone jej zadania szkoła stara się wypełniać w miarę swoich możliwości. Większość powierzonych zadań spada na nauczycieli w szkole. Nauczyciele często nie wiedzą co to są za funkcje? O co w nich chodzi? Czemu mają służyć. pl
dc.abstract.en Małgorzata Jedynak (2015)Założone i rzeczywiste funkcje edukacjiPraca magisterska pod kierunkiem dr hab. Anny SajdakKraków: Uniwersytet Jagielloński,Wydział Filozoficzny,Instytut Pedagogiki135 s., 52 poz. bibl., 43 tabele, 25 wykresów, 1 aneksAbstractSchool has been entrusted to fulfill the essential functions and tasks. As well as the entire organization. The subject of research of this study is to find as much information on how to fulfill the assumed functions and tasks of the school. The aim of this study was to find answers to the questions: How is filled reconstructive function by the school? How does the school fills an adaptive function? And how emancipatory? How they are performed by school tasks entrusted to it? In the studies I used diagnostic survey method by which checked how the views of teachers are filled with three complex functions and tasks of the school. I took the test technique which is a survey and interview. Research tool that helped me to study was a questionnaire survey and interview questionnaire. The research I conducted in primary schools in urban and rural areas. The research shows that the school improperly fulfills its functions. The school is not prepared to perform those functions, trying to obey them in a clumsy way, but its tasks the school aims to fill if possible. Most of the tasks assigned falls on the teachers in the school. Teachers often do not know what are these features? What do they mean? Why do they have to serve. pl
dc.subject.pl FUNKCJE EDUKACJI – ADAPTACJA - REKONSTRUKCJA – EMANCYPACJA - ZADANIA –SZKOŁA– KSZTAŁCENIE– WYCHOWANIE – OPIEKA – PROFILAKTYKA pl
dc.subject.en FUNCTIONS OF EDUCATION - ADAPTACION - RECONSTRUCTION - EMANCIPATION - SCHOOL – EDUCATION - EDUCATION TASK - CARE - PREVENTION pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95791-183017 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)