Jagiellonian University Repository

Rozumowanie moralne dzieci 6-letnich

pcg.skipToMenu

Rozumowanie moralne dzieci 6-letnich

Show full item record

dc.contributor.advisor Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.author Sadowska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:46:51Z
dc.date.available 2020-07-26T12:46:51Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203289
dc.language pol pl
dc.title Rozumowanie moralne dzieci 6-letnich pl
dc.title.alternative Moral reasoning of 6-year-old children pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Temat mojej pracy magisterskiej „Rozumowanie Moralne Dzieci 6 – letnich. Żyjemy w czasach w których można zaobserwować bardzo negatywne zjawisko jakim jest relatywizacja wartości .Dawniej niż obecnie odnoszono się do hierarchii wartości powszechnie uznawanych za ważne. Ludzie orientowali się jakie wymagania wobec nich mają nauczyciele, rodzice , osoby starsze. Wiedzieli jakie zachowania są społecznie akceptowane , a jakich trzeba się wystrzegać. W dzisiejszych czasach sprawa nie wygląda już tak prosto .Istnieje duża swoboda dotycząca wyboru tego co moralne, wartościowe. Ze względu na rangę problemu rozumowania moralnego uczyniłam przedmiotem mojej pracy magisterskiej. W pierwszym rozdziale przedstawiłam rozwój moralny w ujęciu Piageta i Kohlberga oraz przedstawiłam problematykę rozumowania moralnego. W drugim przybliżyłam sylwetkę dziecka 6 – letniego. Trzeci rozdział poświęcony został metodologii badań własnych. Pracę kończy podsumowanie , bibliografia i aneks. pl
dc.abstract.en The subject of my master's thesis is: "Moral reasoning of 6-year-old children". We live in times in which we can observe very negative phenomenon - that is the relativisation of values. In the past people used to refer to the hierarchy of values that were commonly regarded as important. They were aware of the requirements that teachers, parents and elderly people expected to be complied by them. They knew what kind of behaviour was socially acceptable and what was not. Nowadays, the situation is different. There is great freedom in perceiving what is moral and valuable. Because of the significance of the problem of moral reasoning, I chose it as the subject of my master's thesis. First chapter presents moral development according to Piaget and Kohlberg and shows problematic aspects of moral reasoning. Second chapter is concentrated on the analysis of a six-year-old child. Third chapter describes the methodology of my own research. My dissertation thesis ends with the conclusion, bibliography and enclosure. pl
dc.subject.pl Dziecko - rozumowanie - moralność - rozwój pl
dc.subject.en Children - reasoning - development - morality pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95772-182544 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)