Jagiellonian University Repository

Zobowiązania dotyczące rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

pcg.skipToMenu

Zobowiązania dotyczące rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.author Bednarek, Adam pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:45:16Z
dc.date.available 2020-07-26T12:45:16Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203264
dc.language pol pl
dc.title Zobowiązania dotyczące rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym pl
dc.title.alternative Obligations concerning disposal of a vacated mortgage place pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wygaśnięcie hipoteki powoduje, że właściciel nieruchomości może rozporządzić miejscem dotychczas przez nią zajmowanym przez ustanowienie nowej albo przeniesienie na nie innej hipoteki obciążającej nieruchomość. Wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym zapewnia właścicielowi wpływ na pierwszeństwo hipotek obciążających nieruchomość.Opróżnione miejsce hipoteczne powstaje w wyniku wygaśnięcia hipoteki w całości lub w części. Właścicielowi przysługuje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, które polega na ustanowieniu nowej lub przeniesieniu już istniejącej hipoteki na to miejsce. Przedmiotem rozporządzenia jest pierwszeństwo wygasłej hipoteki. Dopuszczalne jest zobowiązanie się właściciela nieruchomości wobec wierzyciela, że rozporządzi opróżnionym miejscem hipotecznym przez ustanowienie lub przeniesienie hipoteki na to miejsce. Wierzyciel hipoteczny jest chroniony przez możliwość ujawnienia roszczenia wynikającego z tego zobowiązania w księdze wieczystej. Wprowadzając do ustawy o księgach wieczystych i hipotece instytucję rozporządzenia miejscem po wygasłej hipotece, wyłączono jednocześnie dopuszczalność zaciągania przez właściciela nieruchomości zobowiązań dotyczących nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w celu wzmocnienia jego pozycji prawnej. pl
dc.abstract.en As a result of the mortgage expiration, the real property owner is entitled to dispose a vacated mortgage place by establishing a new mortgage or transfer another mortgage that already encumber the real property. Introduction to the Polish legal system of institution of the vacated mortgage place disposal provides the owner with impact on the priority of mortgages. The vacated mortgage place is established on the basis of the expiry of the mortgage wholly or partly. The owner is granted a competence to dispose the vacated mortgage place, which is to establish a new or transfer an existing mortgage on this place. Priority of the extinguished mortgage is the subject of the owner’s disposal. The owner’s commitment to the creditor that he will be obliged to dispose vacated mortgage place by constitution or transfer of a mortgage on this place is permissible. The mortgage creditor is to be protected by the possibility of disclosure a claim arising from the obligation concerning either the establishment or the transfer in the land and mortgage register that is maintained for real property. By introducing to The Land and Mortgage Registers and Mortgage Act the institution of vacated mortgage place, at the same time the possibility of owner’s commitment not to dispose a vacated mortgage place is excluded in order to strengthen his position towards creditors. pl
dc.subject.pl opróżnione miejsce hipoteczne, rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym, przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, zobowiązanie właściciela nieruchomości, pierwszeństwo hipoteki pl
dc.subject.en vacated mortgage place, mortgage expiration, the vacated mortgage place disposal, priority of the extinguished mortgage, The Land and Mortgage Registers and Mortgage Act pl
dc.contributor.reviewer Swaczyna, Bartłomiej [SAP11017401] pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95744-130817 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)