Jagiellonian University Repository

Świadomość polityczna adolescentów w Polsce

pcg.skipToMenu

Świadomość polityczna adolescentów w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Sieklucki, Dominik [SAP11018671] pl
dc.contributor.author Stręk, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:44:57Z
dc.date.available 2020-07-26T12:44:57Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203259
dc.language pol pl
dc.title Świadomość polityczna adolescentów w Polsce pl
dc.title.alternative Political consciousness of adolescents in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca stanowi rzetelne przedstawienie teorii dotyczących zagadnień świadomości politycznej oraz skrupulatną charakterystykę adolescencji z uwzględnieniem opisu rozwoju: poznawczego, psychospołecznego oraz moralnego młodzieży. Dodatkowo osadzona jest w ramy realiów politycznych Polski z okresu 2010-2014.Cała praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale opisujemy zagadnieniami dotyczącymi świadomości politycznej. Do klasyfikacji tego trudnego do jednoznacznego ujęcia pojęcia wykorzystaliśmy wiedzę i teorie z zakresu dziedzin politologii, psychologii oraz socjologii. Przyjęcie tak szerokiej perspektywy badawczej było konieczne dla lepszego zaprezentowana problematyki zagadnienia. Dzięki takiemu zabiegowi byliśmy wstanie logicznie przejść od pojęć ogólnych takich jak świadomość społeczna, do elementów bardziej szczegółowych (np. kultury politycznej). W tym rozdziale wyróżniliśmy istotny proces socjalizacji politycznej. Oprócz definicyjnych aspektów, szerzej omówiliśmy najważniejsze agendy socjalizujące młodzież. Kolejny rozdział jest przedstawiony bardziej z perspektywy psychologicznej i socjologicznej. Dzięki przybliżeniu standardowych teorii dotyczących rozwoju łatwiej było nam zrozumieć okres adolescencji jak i samego adolescenta. Dzięki teoriom takich psychologów jak: Jean Piaget, Erik Erikson oraz Lawrence Kohlberg mogliśmy odpowiednio scharakteryzować przebieg rozwoju poznawczego, psychospołecznego oraz moralnego. Poznanie predyspozycji możliwości młodzieży z takiego zakresu badawczego stanowi klucz do zrozumienia ich postaw , opinii i działań.W ostatnim rozdziale wykorzystaliśmy analizą danych zastanych, które zostały udostępnione przez: Centrum Badania Opinii Społecznej, Główny Urząd Statystyczny czy Ipsos. Oprócz przedstawienia gotowych już raportów również dokonaliśmy opisu wyborów: parlamentarnych (2011r.), do parlamentu europejskiego (2014r.) oraz samorządowych (2014r.). Dodatkowo w trzecim rozdziale wyróżniliśmy jak ważnym czynnikiem są przemiany społeczne, również te o wymiarze globalnym. pl
dc.abstract.en The whole thesis was divided into three chapters. In the first chapter we describe the issues concerning political awareness. To specify this hard issue we used the knowledge and theories from politology, psychology and sociology. Taking such a wide perspective was necessary for a better description of the issue. Thanks to that we were able to move from discussing general term to the specified ones. In this chapter we distinguished an essential process of political socialization. We also described the issues of youth socialization. The next chapter gives us more more psychological and sociological view. By describing basic theories concerning human development we could understand the adolescent much better. Thanks to the theories of Jean Piaget, Erik Erikson and Lawrence Kohlberg we could characterize the course of cognitive, social and emotional development. Knowing what kind of aptitude does the youth has is a key for understanding its attitude, opinions and ways of acting. In the last chapter we used the analysis of data released by Centrum Badania Opinii Społecznej, Główny Urząd Statystyczny or Ipsos. Apart from Apart from presenting reports we made a description of parliamentary elections (2011 r.), european parliament elections (2014 r.) and local elections (2014 r.). Additionally, we highlightened the importance of social reforms, also in a global view. pl
dc.subject.pl świadomość polityczna, świadomość społeczna, adolescencja, adolescenci, partycypacja wyborcza młodzieży, radykalizm pl
dc.subject.en political consciousness, social consciousness, adolescence, the electoral participation of young people, radicalism pl
dc.contributor.reviewer Sieklucki, Dominik [SAP11018671] pl
dc.contributor.reviewer Ścigaj, Paweł [SAP11019220] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95739-162950 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy politologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)