Jagiellonian University Repository

Tajemnica lekarska w procesie karnym

pcg.skipToMenu

Tajemnica lekarska w procesie karnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.contributor.author Kuklewicz, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:44:30Z
dc.date.available 2020-07-26T12:44:30Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203252
dc.language pol pl
dc.title Tajemnica lekarska w procesie karnym pl
dc.title.alternative The physician–patient privilege in the penal proceedings. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce tajemnicy lekarskiej w kontekście ujawniania i wykorzystania objętych nią danych w polskim procesie karnym. Podstawą do owych rozważań były liczne publikacje oraz akty prawne dotyczące tego obowiązku. W pracy podjęto próbę zestawienia wielu sprzecznych opinii dotyczących obowiązywania tajemnicy lekarskiej, przedstawienia własnych poglądów i postulatów autora oraz praktycznych aspektów tego zagadnienia. W ramach opracowania przedstawiony został także rys historyczny tej lekarskiej powinności, poczynając od czasów starożytnych, aż do współczesności. W pierwszym rozdziale przybliżono jego deontologiczne i normatywne źródła zarówno polskie jak i międzynarodowe, a także, dopuszczalne na gruncie prawnym, wyjątki od tajemnicy lekarskiej oraz związane z tym kontrowersje. Dalsze fragmenty dotyczą istoty oraz zakresu tego obowiązku – tak w wymiarze przedmiotowym, jak i podmiotowym. Główna cześć opracowania poświęcona jest problematyce ewentualnego wykorzystania tych poufnych danych w procesie karnym. Ten fragment pracy otwiera rozdział trzeci poświęcony zagadnieniu potencjalnego konfliktu pomiędzy powinnością zachowania w tajemnicy określonych danych medycznych, a obowiązkiem denuncjacji. Problem kolizji między różnymi ustawowymi zobowiązaniami został rozwinięty w dalszych rozdziałach - dotyczących uczestniczenia przez lekarza w procesie karnym w roli: świadka, biegłego, a wreszcie oskarżonego. Ważny element opracowania stanowi także analiza dalszych ustawowych ograniczeń w dochodzeniu prawdy materialnej w postępowaniu karnym w postaci zakazów dowodowych oraz przepisów ustanawiających zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez organy państwa danych zawartych w dokumentacji medycznej. Rozdział siódmy został w całości poświęcony zagadnieniu tajemnicy psychiatrycznej, jako szczególnej postaci tajemnicy lekarskiej. W tym fragmencie przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony objętych nią danych, wynikającej m.in. z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów kodeksu postępowania karnego. Celem rzeczonej pracy była nie tylko teoretyczna analiza problemu związania lekarza – uczestnika postępowania karnego, obowiązkiem zawodowej dyskrecji, ale również wykazanie, iż konieczność zachowania tajemnicy nie tylko nie utraciła na swej aktualności, ale wręcz – z uwagi na intensywny rozwój medycyny i technologii, nabrała jeszcze większego znaczenia. pl
dc.abstract.en This work concerns a problem of the physician–patient privilege as the aspect of the medical confidentiality and a possibility to disclose and use medical date in the penal proceedings. These considerations have grounds in numerous publications and statutes dealing with doctor`s obligation hereinabove. Not only were many different opinions collated, but also an author tried to present either personal view or demands and practical aspects of the problem. In the elaboration a history of the physician–patient privilege was presented. First chapter concerns Polish and International normative and axiological sources of the above principle. Moreover it states about legal exceptions form this obligation and disputes arising from this issue. Then a purview of the physician–patient privilege and people obliged to its performance are elaborated.The main part of the work is devoted to the problem of the potential utilization such protected, medical data in the penal proceedings. There are chapter three in the beginning of this part that involves a conflict between a confidentiality duty and other legal obligation to inform authorities about committing a crime. This antinomy was expanded in the further chapters, concerned an issue of doctors` participation in a trial as a witness, an expert or an accused. Furthermore the protection of medical documentations and analyze of other statutory limitations in the process of finding and using evidences is other important part of the present elaboration.The chapter seven is all devoted to an issue of a duty of the psychic confidentiality as a special type of the physician–patient privilege. In this part, the most important aspects of above obligation were presented, especially these related to the statute of psychic health protection (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego in Polish) and provisions of the penal code. The aim of the work was not only to present the theoretical aspect of the consequences of the physician–patient privilege for the penal proceedings but also to prove that this obligation, due to the current medical and technological development, must be fully performed and secured. pl
dc.subject.pl tajemnica lekarska, dokumentacja medyczna, ustawowe obowiązki, zakazy dowodowe pl
dc.subject.en a physician–patient privilege, medical documentation, statutory duties, evidentiary prohibitions pl
dc.contributor.reviewer Rusinek, Michał [SAP11019164] pl
dc.contributor.reviewer Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95732-114167 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)