Jagiellonian University Repository

ROLA AKADEMICKICH BIUR KARIER W KSZTAŁTOWANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STUDENTÓW NA PRZYKŁADZIE SEKCJI KARIER UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

pcg.skipToMenu

ROLA AKADEMICKICH BIUR KARIER W KSZTAŁTOWANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STUDENTÓW NA PRZYKŁADZIE SEKCJI KARIER UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.author Duda, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:44:26Z
dc.date.available 2020-07-26T12:44:26Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203251
dc.language pol pl
dc.title ROLA AKADEMICKICH BIUR KARIER W KSZTAŁTOWANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ STUDENTÓW NA PRZYKŁADZIE SEKCJI KARIER UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pl
dc.title.alternative The Role academic career offices in shaping students' professional activity on the example of the careers section of the Jagiellonian University pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedstawiona praca dotyczy problematyki badawczej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem pracy jest ukazanie roli, jaką pełnia Akademickie Biura Karier w wspieraniu aktywności zawodowej studentów. W niniejszej pracy wykorzystane zostały informacje z literatury fachowej, jak również z materiału badawczego, który zgromadzony został w oparciu o informacje uzyskane podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, na grupie pięćdziesięciu siedmiu respondentów, oraz z wywiadu przeprowadzonego z kierownikiem Sekcji Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia analizę rynku pracy w Polsce. Drugi rozdział prezentuje rożne formy wspierania aktywności zawodowej studentów. Trzeci rozdział zawiera metodologiczne podstawy prowadzonych badań. W rozdziale czwartym przedstawiona została charakterystyka Sekcji Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozdziale piątym zaprezentowano opinie studentów na temat działalności Sekcji Karier. W podsumowaniu pracy przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań. pl
dc.abstract.en The presented thesis deals with the issues of research conducted between students at the Jagiellonian University in Krakow. The aim is to show the role the Academic Career Offices in supporting students' professional activity. In this study was used information from literature, as well as research material that was collected on the basis of information obtained on the basis of conducted surveys, on a group of fifty-seven respondents, as well as an interview with the manager of the Career Section of the Jagiellonian University. The thesis consists of five chapters. The first chapter presents an analysis of the labor market in Poland. The second chapter presents various forms of support for students' professional activity. The third chapter contains methodological basis of research. The fourth chapter presents the characteristics of the Career Section of the Jagiellonian University. In chapter five the students opinion were presented on the activities of the Career Section. Summary paper presents conclusions from the study. pl
dc.subject.pl Aktywność zawodowa - Bezrobocie - Biura Karier - Rynek pracy - Sekcja Karier UJ pl
dc.subject.en The professional activity - Unemployment - Career Office - Labour market - UJ Career Section pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95731-165245 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)