Jagiellonian University Repository

Opozycja polityczna na Białorusi w latach 1994-2014 na przykładzie dwóch wybranych organizacji

pcg.skipToMenu

Opozycja polityczna na Białorusi w latach 1994-2014 na przykładzie dwóch wybranych organizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Koba, Laura pl
dc.contributor.author Bielak, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:44:07Z
dc.date.available 2020-07-26T12:44:07Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203246
dc.language pol pl
dc.title Opozycja polityczna na Białorusi w latach 1994-2014 na przykładzie dwóch wybranych organizacji pl
dc.title.alternative The political opposition in Belarus in the years 1994-2014 on the example of selected organizations pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów i ma charakter interdyscyplinarny. w pierwszym zamieszczono najważniejsze informacje na temat Białorusi oraz przedstawiono tu krótką historie tego państwa. Zwrócono także uwagę na tożsamość narodową Białorusinów. Drugi rozdział poświęcono opozycji politycznej na Białorusi. w kolejnych podrozdziałach omówiono definicje opozycji politycznej, proces kształtowania się opozycji politycznej na Białorusi, organizacje pozarządowe oraz główne nurty opozycji politycznej po 1994 roku. Trzeci rozdział omawia opozycję polityczną na Białorusi na przykładzie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna oraz ruchu „Za wolność”. Ta część bazuje badaniach własnych oraz osobistych doświadczeniach autorki podczas pobytu na Białorusi i przedstawia wnioski przybliżające realny obraz sytuacji tego kraju. pl
dc.abstract.en This interdisciplinary work consists of three chapters. First of them contains the most important information about Belarus and there is shown a brief history of this country. Moreover, the attention is drawn to the national identity of Belarusians. The second chapter deals with the political opposition in Belarus. In the following subchapters there are discussed definitions of political opposition, process of shaping the opposition on Belarus, non-governmental organisations and the mainstreams of political opposition on Belarus after the 1994. The third chapter discusses the political opposition on Belarus on the example of Human Rights Center "Viasna" and social movement "For Freedom". pl
dc.subject.pl opozycja polityczna, Białoruś, organizacje pozarządowe, Prawa Czlowieka pl
dc.subject.en political opposition, Belarus, non-governmental organisations, Human Rights pl
dc.contributor.reviewer Lewandowski, Mateusz pl
dc.contributor.reviewer Koba, Laura pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95725-145794 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)