Jagiellonian University Repository

ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO­-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH

pcg.skipToMenu

ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO­-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Lewandowski, Mateusz pl
dc.contributor.author Witek, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:43:52Z
dc.date.available 2020-07-26T12:43:52Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203242
dc.language pol pl
dc.title ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO­-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH pl
dc.title.alternative ROLE OF HUMAN RESOURCES IN INNOVATIVE ACTIVITIES OF PUBLIC SECTOR UNITS AS AN EXAMPLE OF THE PROGRAM OF SOCIO-ACTIVATION OF THE UNEMPLOYED pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie roli zasobów ludzkich w działalności innowacyjnej jednostek sektora publicznego. Skupiono się na przykładzie programu Aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Łubnice. Rozważania teoretyczne objęły charakterystykę innowacji, zasobów ludzkich oraz roli zasobów ludzkich w działalności innowacyjnej. Wyniki badań potwierdziły, iż posiadane przez pracowników kompetencje mają ogromny wpływ na proces przygotowywania i wdrażania innowacji. Kluczowe kompetencje to m.in. komunikatywność, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, prowadzenie dokumentacji. Najważniejsze grupy kompetencji to kompetencje koordynatora, które powinien mieć koordynator projektu, będącego innowacją. Wśród pozostałych grup najważniejsze są zarówno kompetencje społeczne, jak i osobiste. Nieco mniejsze znaczenie mają kompetencje zawodowe. Doskonalenie kompetencji pracowników administracji publicznej pod kątem wdrażanych innowacji powinno uwzględniać przede wszystkim odpowiednio ukierunkowaną politykę szkoleniową. pl
dc.abstract.en The main objective of this study is to show the role of human resources in innovative activities of public sector units. The focus is on the example of the program of socio-Activation of the unemployed in the municipality of Łubnice. Theoretical considerations included characteristics of innovation, human resources and the role of human resources in innovative activity. The results confirmed that the powers held by employees have a huge impact on the process of preparing and implementing innovations. Core competencies include communication, adherence to principles of professional ethics, record-keeping. The most important group is the competence coordinator competence which should have a coordinator of the project, which is innovation. Among the other groups are both important social skills as well as personal. Slightly less important are professional competence. Improving the competence of employees of public administration in terms of implemented innovation should take account primarily properly targeted training policy. pl
dc.subject.pl innowacje, organizacja, zasoby ludzkie, kompetencje pl
dc.subject.en innovation, organization, human resources, competencies pl
dc.contributor.reviewer Koba, Laura pl
dc.contributor.reviewer Lewandowski, Mateusz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95721-168244 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)