Jagiellonian University Repository

Motywowanie, jako niezbędny element w zarządzaniu placówką oświatową

pcg.skipToMenu

Motywowanie, jako niezbędny element w zarządzaniu placówką oświatową

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Trzópek, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:41:39Z
dc.date.available 2020-07-26T12:41:39Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203207
dc.language pol pl
dc.title Motywowanie, jako niezbędny element w zarządzaniu placówką oświatową pl
dc.title.alternative Motivating, as an essential element in managing educational institution. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest „motywowanie, jako niezbędny element w zarządzaniu placówką oświatową”. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym z nich zawarte zostały teorie zarządzania oraz jego charakterystyka. W drugim rozdziale scharakteryzowane zostało zarządzanie w sektorze publicznym, a także zarządzanie w oświacie. W trzecim rozdziale szerzej zaprezentowana została tematyka motywacji, również motywacji w edukacji. Czwarty rozdział opierał się na rozważaniach na temat grupy badawczej, przedmiotu i celu badania, problemu badawczego, a także odnosił się do narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Piąty rozdział stanowił weryfikację postawionych wcześniej hipotez. Szósty rozdział opierał się na wnioskach z wcześniej przeprowadzonej ankiety. pl
dc.abstract.en The theme of the work is "motivating, as an essential element in managing educational institution". The work consists of six chapters. The first of these contained of management theories and its characteristics. In the second chapter we have characterized the management in the public sector, as well as management education. Broader themes such as the motivation in education were presented in the third chapter. The fourth chapter was based on the consideration of the research group, object and purpose of the study, research problem, and it also referred to the research tool which has the poll. The fifth chapter formed the verification of the hypotheses stated before. The sixth chapter was based on the findings of the earlier survey. pl
dc.subject.pl motywowanie - organizacja publiczna - placówka edukacyjna - zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.en motivating - public organization - school - human resources management pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95684-183316 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)