Jagiellonian University Repository

Uczenie pracy zespołowej w szkole, jako ważnej kompetencji w życiu osobistym i zawodowym.

pcg.skipToMenu

Uczenie pracy zespołowej w szkole, jako ważnej kompetencji w życiu osobistym i zawodowym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.contributor.author Furczyk, Adrianna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:40:34Z
dc.date.available 2020-07-26T12:40:34Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203190
dc.language pol pl
dc.title Uczenie pracy zespołowej w szkole, jako ważnej kompetencji w życiu osobistym i zawodowym. pl
dc.title.alternative Learning teamwork in school, as an important competence in personal and professional life. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym tematem mojej pracy jest przedstawienie zagadnienia nauczania kooperatywnego, czyli umiejętności współpracy w zespole. Celem całego projektu, jest zbadanie opinii uczniów, na temat tego jak ono funkcjonuje w polskiej szkole i czy jest wykorzystywaną formą nauki, oraz jakie wady i zalety przynosi posiadanie umiejętności współdziałania z ludźmi w naszym przyszłym życiu osobistym i zawodowym. W badaniu wzięło udział 120 uczniów, wybranych losowo. Zostali oni poproszeni o samodzielne wypełnienie ankiety, której wyniki zostały poddane zarówno analizie ilościowej jak i jakościowej. Jednym z wielu kluczowych wniosków wynikających z dogłębnej analizy, jest iż według uczniów w ich szkole nie istnieje nauczanie poprzez kooperację. Kolejnym bardzo ważnym jest to, że młodzież chciałaby wprowadzić elementy takiego systemu nauczania do codziennej edukacji. Uważają oni również że posiadanie umiejętności współpracy w zespole jest bardzo ważna dla przyszłego życia, szczególnie zawodowego. pl
dc.abstract.en The main theme of my work is to present the issues of cooperative learning, that is, the ability to cooperate in a team. The aim of the project is to examine the opinions of students about how it works in Polish schools, it is used form of learning, what the advantages and disadvantages brings people have the skills to interact with people in our future personal and professional life. The study involved 120 students, chosen at random. They were asked to independently complete a survey, the results of which have undergone both quantitative and qualitative analysis . One of the many key conclusions of a entire analysis, is that according to the students in their school, there is no teaching through cooperation. Furthermore is that the youth would like to introduce elements of such a system of schooling to everyday education. They also believe that having the ability to cooperate in a team is essential for future life, especially career. pl
dc.subject.pl nauczanie kooperatywne, współpraca w zespole pl
dc.subject.en cooperative learning, team cooperation pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Jakub [SAP11018485] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95666-161693 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)