Jagiellonian University Repository

Zarządzanie projektem na przykładzie kanonizacji Jana Pawła II

pcg.skipToMenu

Zarządzanie projektem na przykładzie kanonizacji Jana Pawła II

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Curyłło, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:39:30Z
dc.date.available 2020-07-26T12:39:30Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203173
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie projektem na przykładzie kanonizacji Jana Pawła II pl
dc.title.alternative The canonization of Pope John Paul II as an example of project management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II porównanego do projektu kulturalnego z uwzględnieniem metod zarządzania charakterystycznych dla projektów. Ukazano problematykę „pamięciologii”, a także zwrócono uwagę na wpływ, jaki wywarła kanonizacja na zjawisko utrzymującej się pamięci o Janie Pawle II. Według przyjętej tezy kanonizacja Ojca Świętego nie zakończyła się w momencie ogłoszenia Jana Pawła II świętym Kościoła katolickiego. Miała ona także wpływ na podejmowane działania w sferze kultury. Wnioskując z wcześniejszej hipotezy udało się potwierdzić, iż przejawy pamięci o Papieżu Polaku można sklasyfikować na materialne i niematerialne formy upamiętnienia Ojca Świętego. Na podstawie obserwacji zjawisk społecznych i zrealizowanych badań podjęto próbę ukazania następstw kanonizacji w sferze kultury. Przeprowadzone wywiady z przedstawicielami środowisk podejmujących tematykę upamiętnienia Jana Pawła II umożliwiły przedstawienie zakresu działalności instytucji kultury noszących imię Jana Pawła II. pl
dc.abstract.en The subject of this study is to analyze the process of canonization of John Paul II, compared to a cultural project taking into account the specific management methods for projects. It shows the problems science of memory and also highlighted the impact of the canonization of the phenomenon persisting the memory of John Paul II in the society. According to the adopted thesis the canonization of the Holy Father did not end in the moment of announcing John Paul II saint of the Catholic Church, but it had an impact on the actions taken in the sphere of culture. On the basis of a prior hypothesis we were able to confirm that the memory of the manifestations of the Polish Pope can be classified in tangible and intangible forms of commemoration of the Holy Father. Based on observations of social phenomena and completed studies on attempt was made to show the consequences of canonization in culture. Conducted interviews with representatives of the subjects taking commemorate John Paul II made it possible to present the scope of activity of cultural institutions bearing the name of John Paul II. pl
dc.subject.pl KANONIZACJA – KULTURA – PAMIĘĆ - PROJEKT – ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en CANONIZATION – CULTURE – MEMORY – PROJECT – MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95649-183356 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)