Jagiellonian University Repository

Opinie rodziców na temat miejsca i roli telewizji w życiu dziecka

pcg.skipToMenu

Opinie rodziców na temat miejsca i roli telewizji w życiu dziecka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.author Dziedzic, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:38:41Z
dc.date.available 2020-07-26T12:38:41Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203160
dc.language pol pl
dc.title Opinie rodziców na temat miejsca i roli telewizji w życiu dziecka pl
dc.title.alternative Parents' opinions about the place and role of television in their child's life pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym problemem pracy było zbadanie, Jakie są opinie rodziców na temat miejsca i roli telewizji w życiu dziecka. Natomiast w pracy zostały założone następujące cele: interpretacja literatury przedmiotu na temat wiedzy z zakresu tematu pracy, zaplanowanie oraz przeprowadzenie badań, które pozwolą uzyskać opinie rodziców na temat roli i miejsca telewizji w życiu dzieci a także wysunięcie odpowiednich wniosków. Założone na wstępie pracy cele zostały zrealizowane. Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera wyniki analizy literatury przedmiotu oraz wyniki analizy opracowań badawczych. W tej pierwszej części zostały przedstawione główne pojęcia oraz najważniejsze treści dotyczące tematu pracy. Również pierwszy rozdział prezentuje opis badań merytorycznie najbliższy wobec zagadnień, których dotyczy temat pracy. Drugi, najważniejszy rozdział pracy prezentuje plan badań, które zostały później przeprowadzone. Badania te polegały na zbadaniu dużej liczby respondentów, dlatego metodą, jaka została zastosowana była metoda sondażu diagnostycznego a techniką była ankieta. Grupą docelową były młode matki posiadające małe dzieci, które miały za zadanie uzupełnienie wcześniej przygotowanego kwestionariusza ankiety. Trzeci, ostatni rozdział zawiera prezentację i analizę wyników badań własnych. Wyniki zostały przedstawione za pomocą wykresów oraz tabel z dołączoną analizą.Przeprowadzone badania zakończyły się sukcesem a wyniki posłużą między innymi do uzupełnienia wiedzy z zakresu opinii rodziców na temat miejsca i roli telewizji w życiu dziecka a także pomogą zaplanować działania profilaktyczne skierowane do rodziców oraz nauczycieli. pl
dc.abstract.en The main objective of the dissertation was to investigate the views of parents on the place and role of television in a child's life. The targets established in the work are the following: literature interpretation on the knowledge of the proposed subject, to plan and conduct research investigating parents' opinions about the role and place of television in their children's lives as well as to draw relevant conclusions. All of the established objectives have been achieved.Dissertation consists of three main sections. The first one contains the results of the analysis of literature and the outcomes of the research studies. The first section covers main concepts and key definitions on the topic of the work. It also presents a description of the research that is essentially closest to the topic of the work. The second and most important chapter of the dissertation is a presentation of a study which was carried out. The aim of the study was to examine a large number of respondents that is why diagnostic survey and questionnaire were chosen as a method. The target group was young mothers with small children who were asked to answer the questionnaire. The third and final chapter contains a presentation and analysis of the study results. The results are presented by means of graphs and tables with attached analysis.The carried out study turned out to be successful and the results will be used, inter alia, to complement the knowledge of the opinions of parents on the place and role of television in their children’s’ lives as well as to help plan preventive measures aimed at both parents and teachers. pl
dc.subject.pl telewizja, dziecko, wychowanie pl
dc.subject.en television, child, upbringing pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95635-182563 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)