Jagiellonian University Repository

Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy

pcg.skipToMenu

Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.author Martuszewska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:38:18Z
dc.date.available 2020-07-26T12:38:18Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203154
dc.language pol pl
dc.title Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy pl
dc.title.alternative Social situation of mentally handicapped people attending to Environmental House of Self-Help pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca zatytułowana „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy” poświęcona została określeniu sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień są uczestnikami zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy. Badania własne wykonane na potrzeby niniejszej pracy zostały zrealizowane w placówce wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy. Placówka ta celowo została wybrana, gdyż brak jest w dotychczasowych badaniach ukazujących sytuację społeczną osób niepełnosprawnych możliwego wpływu tego typu placówki na życie i sytuację społeczną osób z niepełnosprawnością. Badaniu zostało poddanych 20 z 33 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Przy badaniu był obecny terapeuta zgodnie z prośbą dyrektora placówki. Badania przebiegły sprawnie i z zauważalną aprobatą ze strony badanych, jednak z niewielkimi utrudnieniami ze strony dyrektora placówki.Uzyskane dane pozwoliły wysnuć wniosek, że sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy jest prawidłowa. Osoby niepełnosprawne są świadome towarzyszącej im niepełnosprawności, mimo to są zadowolone ze swojego życia. Niepełnosprawni są osobami samodzielnymi głównie w czynnościach dnia codziennego. Osoby niepełnosprawne nie pracują zawodowo, utrzymują się głównie z renty i zasiłku pielęgnacyjnego. Toteż kwestia materialna niepełnosprawnych jest na przeciętnym poziomie, jednak nie jest odczuwana jako uciążliwa. Rolę w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych odgrywa placówka Środowiskowego Domu Samopomocy, która przede wszystkim umożliwia niepełnosprawnym zawieranie, podtrzymywanie i ułatwianie w otoczeniu społecznym kontaktów zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i pełnosprawnymi. Placówka jest dla nich znaczącym miejscem, a możliwość udziału w licznych zajęciach, wyjazdach, turnusach rehabilitacyjnych oraz udział w życiu kulturowym jest dla nich szansą na usprawnienie rozwoju i aktywizacji społecznej.Przeprowadzone badania na potrzeby niniejszej pracy pozwoliły nie tylko dogłębnie poznać sytuację społeczną osób niepełnosprawnych, ale także ukazały, że placówki oraz instytucje, do których uczęszczają osoby niepełnosprawne mają zauważalny wpływ i odgrywają znamienną rolę w życiu osoby niepełnosprawnej. pl
dc.abstract.en The present paper entitled „Social situation of mentally handicapped people attending to Environmental House of Self-Help” was devoted to defy social situation of mentally handicapped which attend classes in Environmental House of Self- Help. Self research wrought in necessity of this paper were conducted at daily support facility – Environmental House of Self- Help. This facility was chosen in purpose, there is no possible impact of such establishment on life and social situation of disabled people in foregoing studies. Surveys were conducted on 20 of 33 participants of Environmental House of Self-Help, who answered with support on questions included in polling. According to manager's request, a therapist was present at survey. Research went smoothly and with approval of researched however with small impediment from facility manager.Collected data allowed to draw a conclusion, that situation of mentally handicapped people who take part in classes of Environmental House of Self-Help is right. Mentally retarded people are aware of disability that they suffer from, however they are glad of their lives. Mentally retarded people are self-reliant in everyday activities. They aren't active on job market, they mostly make a living by industrial disablement benefit or state benefit. That is why material issue of mentally handicapped is on average level, however it isn’t noticed as cumbersome. Environmental House of Self-Help plays a role in living of mentally retarded people, it allows containing and keeping contacts in their environment both with healthy and mentally handicapped people. Establishment is a important place for them, possibility of taking part in various classes, trips, rehabilitative batches and participating in cultural life is a chance for them to enhance social activity.Research described in this paper allowed not only to get exhaustively know social situation of mentally retarded people, but also revealed that facilities and institutions, which they are attend to, has noticeable influence and plays significant role in life of mentally handicapped person. pl
dc.subject.pl sytuacja społeczna, niepełnosprawność, Środowiskowy Dom Samopomocy pl
dc.subject.en social situation, handicap,Environmental House of Self-Help pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95629-183220 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)