Jagiellonian University Repository

Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec cyberprzemocy

pcg.skipToMenu

Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec cyberprzemocy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.author Rosa, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:37:33Z
dc.date.available 2020-07-26T12:37:33Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203142
dc.language pol pl
dc.title Postawy młodzieży gimnazjalnej wobec cyberprzemocy pl
dc.title.alternative Attitudes of lower-secondary school young people towards the cyberbullying. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka niniejszej pracy skupia się na jednym ze współczesnych zagadnień pedagogiki, jakim jest patologiczna forma komunikacji międzyludzkiej, którą jest cyberprzemoc. Swoistym celem tej pracy jest zaprezentowanie postaw młodzieży gimnazjalnej wobec przemocy wirtualnej. Rozdział pierwszy zawiera opis poszczególnych zagadnień teoretycznych, związanych z podstawowymi pojęciami terminologicznymi dla prezentowanego tematu owej pracy. Pojęcia zdefiniowane w tej pracy to: cyberprzemoc i jej formy oraz kanały, a także postawy sprawcy, ofiary i świadka. W tym rozdziale zaprezentowano także dotychczas przeprowadzone badania naukowe, obszarowo zbliżone do tematyki tej pracy. Rozdział drugi dotyka kwestii związanych z metodologią – przybliża tematykę badań oraz traktuje o poszczególnych etapach postępowania badawczego. W rozdziale trzecim prezentowana jest analiza wyników uzyskanych dzięki przeprowadzonym badaniom. Głównym celem badań było określenie postaw młodzieży gimnazjalnej wobec cyberprzemocy. Zgodnie z teorią postaw badano trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny i behawioralny. W aspekcie wiedzy sprawdzano rozumienie definicji cyberprzemocy i ilość jej form znanych badanym. W aspekcie emocjonalnym zwracano uwagę na opinie i oceny emocjonalne badanych dotyczące osoby sprawcy, ofiary i świadka cyberprzemocy. W aspekcie behawioralnym została zbadana skłonność badanych do przyjmowania roli sprawcy cyberprzemocy, a także ich gotowość do pomocy ofierze i poszukiwania pomocy jako ofiara. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają sformułować pewne wnioski i uogólnienia. W aspekcie poznawczym, należy stwierdzić, że wiedza młodzieży o formach i skali występowania zjawiska jest zadowalająca. W aspekcie emocjonalnym wyróżnia się trzy zasadnicze oceny: negatywną, pozytywną i neutralną. Negatywnie ocenia się samą cyberprzemoc i jej sprawców. Ocena pozytywna i neutralna dotyczy ofiary, która rozumiana jest jako człowiek krzywdzony. Pozytywnie została oceniona działalność obserwatorów/ świadków i ich rola w procesie cyberprzemocy. W aspekcie behawioralnym – jako świadkowie badani przejawiają raczej skłonność do pomocy ofierze zdecydowana większość badanych nie przejawia skłonności do stania się sprawcą. Proces badań przebiegał w sposób sprawny, bez komplikacji. Zrozumienie postaw młodzieży wobec cyberprzemocy umożliwia udoskonalenie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych kierowanych do młodzieży. pl
dc.abstract.en The subject of the following paper is focusing on one of contemporary issues of pedagogy, especially for a pathological form of the interpersonal communication which the cyberviolence is. Presenting attitudes of lower-secondary school young people towards the virtual violence is a specific purpose of this work.The first chapter contains the description of the theoretical issues connected with basic terminological concepts occurring this paper. Terms defined in this study are: cyberbullying with its forms and communication channels, as well as the attitude of the offender (aggressor), victim and bystander (witness). At the end of this chapter the latest, similar to the subject matter of this work, researches were presented. The second chapter was dedicated to methodology and stages of the proceeding research.In the chapter three an analysis of the results of researches is being presented. Determining attitudes of secondary school young people towards the cyberviolence was a main purpose of research. According to the theory of attitudes three components were being examined: cognitive, emotional and behavioral. In the cognitive aspect, understanding the definition of the cyberviolence and the amount of her known forms were examined. In the emotional aspect, attention was paying to opinions and emotional evaluation of the offender, victim and bystander. The tendency to taking the role of the aggressor, the readiness for the help to the victim and seeking the help as the victim were concerned in the behavioral aspect. Findings of conducted examinations allow to formulate certain conclusions and generalizations. In the cognitive aspect, it should be stated that the knowledge of forms and the scale of appearing of the cyberbullying phenomenon is satisfactory. In the emotional aspect three fundamental evaluations are distinguished: negative, positive and neutral. Cyberviolence and virtual aggressors were judged negatively. The positive and neutral evaluations are regarding the victim which is understood as abused person. The activity of bystenders ( witnesses ) and their role in the process of the cyberviolence were evaluated rather positively. In the behavioral aspect, researches showed that the tendency to help to the victim is observed more often than tendency to becoming an offender. The research was carried out efficiently and without major complications. Understanding attitudes of lower-secondary school young people towards the virtual violence creates the possibility of improving preventive and educational programs and strategies dedicated for students. pl
dc.subject.pl cyberprzemoc, postawy, młodzież gimnazjalna pl
dc.subject.en cyberbullying, attitudes, lower secondary school young people pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95617-127359 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)