Jagiellonian University Repository

THE EFFECTIVENESS OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES

pcg.skipToMenu

THE EFFECTIVENESS OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES

Show full item record

dc.contributor.advisor Trepczyńska, Magdalena pl
dc.contributor.author Olszewska, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:32:47Z
dc.date.available 2020-07-26T12:32:47Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203067
dc.language eng pl
dc.title THE EFFECTIVENESS OF THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES pl
dc.title.alternative EFEKTYWNOŚĆ TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nadrzędnym celem niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie efektywności tablicy interaktywnej w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej podczas lekcji języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających problemy w nauce. Grupa uczestników badania w działaniu liczyła 31 uczniów, wśród których znajdowało się czworo uczniów zdiagnozowanych jako mających problemy w uczeniu się. Głównymi narzędziami służącymi do gromadzenia danych były obserwacje, analiza testów, jak również kwestionariusz uzupełniony przez całą grupę uczniów. Celem obserwacji było zgromadzenie informacji na temat zaangażowania uczniów mających problemy w uczeniu się oraz zidentyfikowanie jakichkolwiek zmian po wprowadzeniu tablicy interaktywnej do procesu nauczania. Drugim celem badania było określenie, czy wprowadzenie tej zmiennej będzie mieć wpływ na wyniki czworga badanych uczniów. W tym celu w ciągu całego badania przeprowadzono osiem testów sprawdzających postępy tychże uczniów na tle całej grupy. Testy te zostały zaprojektowane do podręcznika „Treetops 3” przez wydawnictwo Oxford i są dostępne dla nauczycieli na stronie internetowej wydawcy. Na koniec pierwszej i drugiej fazy badania wszyscy uczniowie wypełnili kwestionariusz. To narzędzie badawcze zostało wprowadzone w celu określenia w jakim stopniu tablica interaktywna wpłynęła na motywację tych uczniów do nauki języka angielskiego. Wyniki badania pokazują, że stosowanie tablicy interaktywnej w szkole podstawowej podczas lekcji języka angielskiego miało istotny wpływ na zaangażowanie uczniów z problemami w uczeniu się. Analiza danych pokazała, że liczba ich zachowań niezwiązanych z zadaniem zmniejszyła się w dużym stopniu. Biorąc pod uwagę wyniki w nauce, uczniowie mający problemy w nauce nie zrobili znacznego postępu w porównaniu do wyników całej grupy. Jednak, analiza wyników ich testów bez porównywania ich z wynikami innych uczniów pokazuje, że Dziewczynka 1 oraz Chłopiec 1 minimalnie poprawili swoje wyniki, natomiast Dziewczynka 2 oraz Chłopiec 2 zrobili istotny postęp w drugiej fazie badania. Wreszcie, analiza danych zgromadzona na podstawie kwestionariusza pokazuje, że tablica interaktywna okazała się być efektywna w zwiększeniu motywacji uczniów do nauki języka angielskiego. pl
dc.abstract.en The main aim of this MA thesis is to investigate the effectiveness of the interactive whiteboard in instructing primary school children during EFL lessons, particularly those with learning difficulties (LD). To reach this aim, a case study within an action-research methodology was chosen for the research. The group of the action research subjects consisted of 31 students among which there were 4 case studies’ subjects. The main tools of data collection included structured observation and test analysis of four case studies students as well as a smiley questionnaire completed by all students of the action research. Each of these tools was used for data collection both in the preliminary investigation as well as in the intervention stage. The case studies subjects, two girls and two boys, who were diagnosed by the psychologist as LD students, were observed by a certified teacher in both phases of the study. The purpose of the observations was to gather information about these learners’ engagement with the lessons and to identify any changes between pre- and post- intervention stages. The second aim of the study was to determine whether the introduction of the IWB into the EFL lessons would have an effect on these LD students’ learning outcomes. Therefore, the scores of eight tests were tabulated and analysed in order to measure the LD students’ progress in learning within the whole group. The third aim of the study was to determine how much the incorporation of the IWB influenced the children’s motivation to learn English. To do that, a smiley questionnaire was administered to 31 students. The results of the study show that using the interactive whiteboard in the primary school classroom during EFL lessons substantially improved the LD students’ engagement. As far as the learning outcomes are concerned, LD students did not make significant progress in comparison to the whole group scores. However, the analysis of their test results shows that the LD students made progress during the intervention stage. Lastly, the analysis of the data gathered from the smiley questionnaire show that the IWB proved to be effective in increasing students’ motivation to learn English. pl
dc.subject.pl tablica interaktywna, uczniowie z trudnościami w nauce, lekcje języka angielskiego jako obcego, badanie w działaniu, studium przypadku pl
dc.subject.en IWB, LD students, EFL lessons, action research, case study pl
dc.contributor.reviewer Kusiak-Pisowacka, Monika [SAP11015163] pl
dc.contributor.reviewer Trepczyńska, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95548-167164 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)