Jagiellonian University Repository

The influence of podcasts on the development of listening skills and learner autonomy

pcg.skipToMenu

The influence of podcasts on the development of listening skills and learner autonomy

Show full item record

dc.contributor.advisor Witalisz, Ewa [SAP11012663] pl
dc.contributor.author Adwent, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:32:39Z
dc.date.available 2020-07-26T12:32:39Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203065
dc.language eng pl
dc.title The influence of podcasts on the development of listening skills and learner autonomy pl
dc.title.alternative Wpływ podkastów na rozwój słuchania oraz autonomii ucznia. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy zastosowania pokastów, które najeżą do grupy narzędzi oferowanych przez metodę nazywaną CALL, w tłumaczeniu polskim jest to nauka języków wspomagana komputerami. Jest to jedna z obecnie stosowanych metod, która obejmuje zastosowanie komputerów i narzędzi z nimi związanych do wspomagania edukacji. Powodem, dla którego obecna praca koncentruje się na tym zagadnieniu jest to, iż wyżej wspomniana metoda jest obecnie jedną z najbardziej powszechnych oraz ciągle rozwijających się metod nauczania języków. W związku z tym, iż metoda ta jest nieustannie badana i sprawdzana przez dydaktyków oraz nauczycieli, jej efektywność może być obserwowana i weryfikowana przez osoby, które w przyszłości chciałyby wykorzystać taki sposób uczenia bądź nauczania. Pierwszy rozdział dotyczy historii podkastów i ich najbardziej powszechnej typologii, a mianowicie, pokastów, które łączą materiały wizualne oraz dźwiękowe oraz tych, które zawierają wyłącznie materiał dźwiękowy. W związku z tym, iż podkasty zawierają głownie materiały autentyczne druga część rozdziału koncentruje się właśnie na tym aspekcie. W początkowej części wyjaśnione jest, które materiały mogą uchodzić za autentyczne oraz jakie są korzyści z korzystania z nich. Następnie, weryfikacja podkastów pod kątem autentyczności oraz czy spełniają kryteria tego zagadnienia. Końcowa część rozdziału poświęcona jest nauczaniu słuchania. Zawiera ona najbardziej powszechne aspekty nauczania słuchania czyli jak słuchanie powinno być uczniowie oraz co przyczynia się do problemów, z którymi uczniowie zmagają się wykonując takie ćwiczenia. Następnie, zostaje zaprezentowana relacja pomiędzy nauczaniem słuchania oraz podkastami. Drugi rozdział poświęcony jest autonomii ucznia. Jest to zagadnienie, które jest coraz częściej badane przez dydaktyków oraz nauczycieli, ponieważ postrzegane jest jako skutek poprawnej edukacji. Obecnie zauważa się wiele korzyści płynących z pomagania uczniom w rozwijaniu umiejętności samodzielnej nauki o rozumowania. Wyżej wspomniana metoda jest bardzo mocno powiązana z tym pojęciem co wynika ze specyfiki narzędzi, którymi się posługuje. Coraz większy obszar literatury jest poświęcony badaniom, które wykazują pozytywny skutek rozwijania autonomii wśród uczniów. Niniejsza praca skupia się również na tym aspekcie badając, czy zastosowanie podkastów w nauczaniu przyczyni się do rozwoju autonomii ucznia. Z przeprowadzonego badania wynika, iż podkasty pozytywnie wpływają na rozwój wyżej wspomnianego zagadnienia. Trzeci rozdział koncentruje się na praktycznej stronie wcześniej omówionych zagadnień. W tej części pracy zostaje zweryfikowana praktyczność podkastów, które zostały przetestowane wśród grupy uczniów. Przez miesiąc, uczniowie wykonywali zadania ze słuchania opierające się na podkastach. Co więcej, uczniowie otrzymywali propozycje podkastów na grupowy email, co umożliwiło zweryfikowanie czy uczniowie będą korzystać z tych materiałów poza szkołą do nauki języka, a jednocześnie czy przyczyni się to do rozwoju ich autonomii. Ponadto, przed oraz po badaniu, uczniowie pisali test ze słuchania, co pozwoliło na zweryfikowanie potencjalnego wpływu podkastów na rozwijanie umiejętności słuchania. Z przeprowadzonego badania wynika, iż zastosowane materiały w pozytywny sposób wpłynęły na rozwijanie wyżej wspomnianej umiejętności. Co więcej, z badania wynika, że uczniowie chętnie korzystali z materiałów dodatkowych, co potwierdza rozwój ich autonomii. Na końcu badania, uczniowie wypełnili ankietę, co pomogło określić, czy uczniowie postrzegają podkasty jako przydatne narzędzie do nauki języka. Z odpowiedzi uczniów można wywnioskować, iż postrzegają oni podkasty jako narządzie, które w znaczący sposób pomaga w nauce języka. pl
dc.abstract.en The present thesis is related to the implementation of podcasts, which comprise one of the tools offered by Computer Assisted Language Learning. This is one of the presently applied methods which focuses on the usage of computers and closely related tools in education. The reason why this method and its tools are examined in this thesis is that currently CALL is the most widespread and constantly developing field of study. Because of the fact that it is being continuously researched by educators and teachers, its effectiveness can be observed and verified by those who are planning to scrutinize them and put them into practice. In the first chapter the history of podcasts is presented together with the most typical typology which is now recognized, that is podcasts with audio and video materials and those who offer only audio materials. Since podcasts record authentic situations, the next section is concentrated on authentic materials. First, it is explained which materials are considered as authentic and what are the benefits of implementing them. Then, it is discussed how podcasts meet the criteria of authenticity. In the last section, teaching listening is the major focus. This part includes the most common aspects of teaching listening which comprises theory related to how listening should be taught and what aspects hinder the development of this skill. Then the relation between podcasts and teaching listening is explained. The second chapter is related to learner autonomy. This concept is now being verified by educators and teachers since it has become the desired outcome of the learning and teaching process. There are many positive consequences of helping students to develop this particular skill. Again CALL is thought to meet these criteria. There are many studies conducted on which tool and method contribute to fostering the development of autonomy. In this project this aspect is verified while implementing podcasts into teaching. The final outcome of the study shows that there is positive influence of podcasts on developing learner autonomy. The third chapter concerns the practical aspect of the abovementioned theory. In this section podcasts are tested among the group of students. For a month, students were exposed to the listening exercises based on podcasts. Furthermore, additional exercises were sent to the group email in order to encourage them to use these tools outside school and at the same time verify if it contributes to the development of learner autonomy. Before and after the study two tests were administered with the purpose of examining the possible effect on developing listening skills among them. The study demonstrates that listening skills were positively influenced with the aid of podcasts implemented in this group of students. Additionally, students eagerly used the suggested materials at home which shows the positive effect on their autonomy. Finally, students completed a questionnaire, which helped to verify if they perceive podcasts as a useful tool in language learning. The answers helped to conclude that they perceive them as a tool which can help them in learning the language. pl
dc.subject.pl słuchanie, podkast, autononmia, materiały autentyczne pl
dc.subject.en listening, podcast, autonomy, authentic materials pl
dc.contributor.reviewer Szpila, Grzegorz [SAP11016900] pl
dc.contributor.reviewer Witalisz, Ewa [SAP11012663] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95546-183470 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)