Jagiellonian University Repository

Globalna i regionalna współpraca policyjna w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną na przykładzie Interpolu oraz Europolu”

pcg.skipToMenu

Globalna i regionalna współpraca policyjna w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną na przykładzie Interpolu oraz Europolu”

Show full item record

dc.contributor.advisor Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.author Gąsior, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:31:54Z
dc.date.available 2020-07-26T12:31:54Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203053
dc.language pol pl
dc.title Globalna i regionalna współpraca policyjna w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną na przykładzie Interpolu oraz Europolu” pl
dc.title.alternative Global and regional police cooperation with regard to the fight against organized crime on the example of Interpol and Europol pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca została poświęcona zagadnieniu współpracy policyjnej w ramach Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpolu) oraz Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną. Jej głównym celem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę i skuteczność Interpolu oraz Europolu na płaszczyźnie walki i zapobiegania przestępczości zorganizowanej. Własne wnioski zostają wyprowadzone dzięki uprzedniej analizie Interpolu i Europolu, która opiera się na próbie zbadania metod działania i narzędzi służących do realizacji wyznaczonych celów. W literaturze można znaleźć wiele różnorodnych informacji zarówno na temat przestępczości zorganizowanej jak i walki z nią, a także współpracy policyjnej w ramach Interpolu i Europolu. Pewna trudność pojawia się jednak podczas próby przedstawienia wkładu Interpolu i Europolu w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Z tego wynika ostateczny kształt pracy i jej podsumowanie, w którym ten wkład nie jest jasno określony. Pierwszy rozdział jest próbą wyjaśnienia zagadnienia przestępczości zorganizowanej oraz pojęć z nią związanych. Wprowadza czytelnika w tę problematykę poprzez wskazanie momentu, w którym zjawisko to zaczęło się pojawiać. Ponadto, w tej części pracy zostały omówione różne aspekty ewolucji przestępczości zorganizowanej oraz formy, które przestępczość zorganizowana przybiera. Istotnym zagadnieniem poruszonym w tym rozdziale jest próba zdefiniowania terminologii związanej z przestępczością zorganizowaną, a przede wszystkim definicja przestępczości zorganizowanej oraz zorganizowanej grupy przestępczej. Fragment poświęcony temu problemowi wskazuje na trudności i rozbieżności definicyjne. To z kolei prowadzi do konkluzji, że tak dynamicznego zjawiska jakim jest przestępczość zorganizowana, nie da się ująć w jedną konkretną definicję. Następne dwie części pracy poświęcone zostały kolejno szeroko pojętej analizie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej oraz Europejskiego Urzędu Policji. Schemat i struktura obu rozdziałów są podobne. Zatem na początku zarówno Interpol jak i Europol zostały dość szczegółowo omówione, począwszy od genezy ich powstania, poprzez strukturę organizacyjną, podstawy prawne, zasady funkcjonowania oraz cele i zadania, aż po narzędzia, którymi posługują się w walce z przestępczością zorganizowaną, a także zasady współpracy i partnerstwa z innymi podmiotami.Ostatni rozdział to próba odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą rolę Interpolu i Europolu w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną. Z powodu braku dokładnych informacji na ten temat ma on raczej charakter polemiczny, pełen jest wątpliwości oraz prowadzi do własnych wniosków. pl
dc.abstract.en The purpose of the paper was to present the problem of police cooperation within the International Criminal Police Organization (Interpol) and the European Police Office (Europol) regarding their fight against organized crime. It’s main aim is to try to find answers to questions about the role and effectiveness of Interpol and Europol considering prevention and fight against organized crime. The prior analysis of Interpol ad Europol, which is based on examination of their practicies and tools, allowed to create conclusions. There are many publications considering organized crime, fight against it and police cooperation within Interpol and Europol. However, a difficulty arises while trying to present the real contribution of Interpol and Europol in the fight against organized crime. Because of that, the the final shape of the paper and it’s summary is not completely clear. The first chapter is an attempt to clarify the issue of organized crime and it’s concepts. It introduces the reader to the problem by pointing the moment in which this phenomenon appeared. Moreover, it this part of the work, various aspects and forms of the evolution of organized crime were discussed. What is important in this chapter is an attempt to define terminology connected with organized crime and above all the definition of crime and organized criminal groups. The part which is devoted to this problem points terminological difficulties and discrepancies. This leads to the conclusion that such dynamic phenomenon is impossible to capture in one particular definition. The next two passages of the paper were created to analyse the Interpol and Europol. The scheme and structure of both chapters are similar. In the beginning of both, Interpol and Europol were precisely discussed starting from their origins, through the organizational structure, legal bases, the principles of functioning, aims and tasks, the tools they use in the fight against organized crime, and the principles of cooperation and partnership with other structures. The last chapter is an attempt to answer the question about the real role of Interpol and Europol in the fight against organized crime. Because of the absence of exact information on the subject, it has rather polemical character; it is full of doubts and leads to own conclusions. pl
dc.subject.pl Globalna współpraca, regionalna współpraca, przestępczość zorganizowana, zorganizowana przestępczość transgraniczna, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, Europejski Urząd Policji, Interpol, Europol, policja, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, współpraca policyjna, zorganizowana grupa przestępcza, mafia, gromadzenie informacji, wymiana informacji, szkolenia, oficerowie łącznikowi, skuteczność Interpolu, skuteczność Europolu. pl
dc.subject.en Global cooperation, regional cooperation, organized crime, cross-border organized crime, International Criminal Police Organization, European Police Office, Interpol, Europol, police, international security, international relations, police cooperation, organized crime group, mafia, exchanging information, gathering information, liaison officers, Interpol’s effectiveness, Europol’s effectiveness. pl
dc.contributor.reviewer Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.reviewer Gruszczak, Artur [SAP11015600] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95529-161674 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)