Jagiellonian University Repository

Edukacja kulturalna, jako element zarządzania kulturą w Gminie na przykładzie Gminy Bochnia

pcg.skipToMenu

Edukacja kulturalna, jako element zarządzania kulturą w Gminie na przykładzie Gminy Bochnia

Show full item record

dc.contributor.advisor Barańska, Katarzyna [SAP11018263] pl
dc.contributor.author Mroczek, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:31:50Z
dc.date.available 2020-07-26T12:31:50Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203052
dc.language pol pl
dc.title Edukacja kulturalna, jako element zarządzania kulturą w Gminie na przykładzie Gminy Bochnia pl
dc.title.alternative Cultural education as a part of the cultural management in municipality, based on example of Communes of Bochnia pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Edukacja kulturalna jest zjawiskiem oddziałującym na każdego człowieka bez względu nawiek. Stąd tak ważne jest to, aby od najmłodszych lat wpajać młodemu pokoleniu wartości,jakimi powinni się kierować oraz uwrażliwiać ich na tradycję i kulturę, w jakiej żyją. Nabarkach pedagogów i animatorów kultury ciąży odpowiedzialność zachęcania dziecii młodzieży do korzystania z ofert edukacyjnych i z zajęć oraz brania udziału w kreatywnychprzedsięwzięciach. Niniejsza praca jest analizą realnego poziomu edukacji kulturalnej, którajest prowadzona w wiejskiej gminie Bochnia. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż ludziechętnie korzystają z oferty proponowanej przez bocheńskie instytucje kultury, jednakżepotrzebują odpowiedniego wsparcia instruktorów kultury oraz większego wachlarzaproponowanych zajęć odpowiadającym ich dzisiejszym wymogom. pl
dc.abstract.en Cultural education is a phenomenon affecting on every person, regardless of age. However, itis important that from an early age to inculcate the younger generation the values shouldguide and sensitize them on the tradition and the culture in which they live. Competencies ofeducators and entertainers have a responsibility to invite children and youth to use of offerseducational classes and to participate in creative project. This work is an analysis of the reallevel of cultural education, which is carried out in the rural municipality of Bochnia. Analysesshow that people are eager to use the opportunities offered by the Bochnia culturalinstitutions, but they need adequate support instructors culture and a greater range of proposedactivities appropriate to their requirements today. pl
dc.subject.pl EDUKACJA KULTURALNA, ANIMATOR KULTURY, INSTYTUCJE KULTURALNE, GMINA pl
dc.subject.en CULTURAL EDUCATION, CULTURE ANIMATOR, CULTURAL INSTITUTIONS, COMMUNITY pl
dc.contributor.reviewer Barańska, Katarzyna [SAP11018263] pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95528-171154 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)