Jagiellonian University Repository

Przymus w szpitalu psychiatrycznym. Analiza na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

pcg.skipToMenu

Przymus w szpitalu psychiatrycznym. Analiza na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.contributor.author Kania, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:31:38Z
dc.date.available 2020-07-26T12:31:38Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203049
dc.language pol pl
dc.title Przymus w szpitalu psychiatrycznym. Analiza na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pl
dc.title.alternative Constraint in psychiatric hospital. Analysis based on Law on Mental Health. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka poruszona w tej pracy magisterskiej, koncentruje się na zagadnieniu przymusu w szpitalu psychiatrycznym, którego analiza oparta jest na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku. Praca dotyczy zagadnień prawa medycznego, opierając się na opracowaniach prawniczych, przy wykorzystaniu fachowej literatury naukowej z zakresu psychiatrii.Jej zasadniczym celem jest przedstawienie zasad dotyczących stosowania rozwiązań przymusowych, wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby chorej psychicznie). Przypadki takie są wyłomem od zasady autonomii pacjenta, w których zgodnie z prawem legalne jest działanie bez zgody pacjenta. Praca magisterska rozpoczyna się od analizy prawnych podstaw ograniczenia wolności człowieka. Istotne w tym kontekście są gwarancje i cele wywodzące z niezbywalnych praw człowieka, zwłaszcza działanie zgodnie z dobrem i interesem pacjenta, oraz w sposób możliwie jak najmniej uciążliwy.W dalszej części następuje omówienie stosowania przymusu bezpośredniego wobec pacjentów placówek dbających o zdrowie psychiczne. Kolejnym niezbędnym etapem jest prześledzenie procedury przymusowej hospitalizacji (w trybie nagłym i wnioskowym), wraz z rozwiązaniami bezpośrednio z nią związanymi. Zasadniczą tego częścią, jest przedstawienie przesłanek warunkujących ten typ pozbawienia wolności, oraz ukształtowanej przez ustawę procedury administracyjnej.Do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania omówionych rozwiązań, niezbędna jest efektywna procedura sądowej kontroli. To jak została ukształtowana w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego, zostało więc również zgłębione na łamach pracy. Do dokonania całościowej analizy wspomnianej problematyki, konieczne jest także wyszczególnienie wszelkich nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania systemu. pl
dc.abstract.en This thesis focuses on the issue of constraint in psychiatric hospital. The analysis is based on the regulations of the 1994 Law on Mental Health.The present thesis focuses on medical law issues and is based on researches made by law theoreticians as well as on scientific psychiatric literature.The fundamental aim of the thesis is to discuss principles concerning the use of force solutions towards people with mental disorders (including person of unsound mind).Such cases are exceptions to the patient autonomy rule, as in such instances acting without the patient consent, in accordance to law, is legal.The thesis begins with an analysis of legal grounds to restrict personal freedom. What is a matter of great importance in this context are the guarantees and aims deriving from the inalienable human rights, especially taking actions concerning the good and interest of a patient in the least harmful manner.The thesis continues with a review of applications of physical constraint in facilities responsible for taking care of patients’ mental health.Also, it is essential to describe the psychiatric detention procedure (sudden and motion routine), along with the solutions combined with it. The main part of the description is the presentation of conditions for this type of deprivation of liberty and the administrative procedures established by the law .In order to provide correct functioning of the described solutions, it is essential to have an effective judicial control procedure. Therefore, this thesis explores how this procedure is created in Polish mental health law system.To gain a comprehensive view on this problem, it is also necessary to specify every kind of irregularities concerning the functioning of the system. pl
dc.subject.pl przymus w szpitalu psychiatrycznym, przymusowa hospitalizacja, przymus bezpośredni, zaburzenia psychiczne, osoba chora psychicznie, pl
dc.subject.en constraint in psychiatric hospital, psychiatric detention, physical constraint, mental disorders, person of unsound mind pl
dc.contributor.reviewer Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.contributor.reviewer Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95525-112046 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)