Jagiellonian University Repository

Przywództwo polityczne w teorii i praktyce ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Stalina i Władimira Putina

pcg.skipToMenu

Przywództwo polityczne w teorii i praktyce ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Stalina i Władimira Putina

Show full item record

dc.contributor.advisor Myślak, Ewa pl
dc.contributor.author Karpisz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:31:08Z
dc.date.available 2020-07-26T12:31:08Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203041
dc.language pol pl
dc.title Przywództwo polityczne w teorii i praktyce ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Stalina i Władimira Putina pl
dc.title.alternative Political leadership in theory and practice, with particular consideration on profile of Joseph Stalin and Vladimir Putin pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zostanie opisane zjawisko przywództwa politycznego, zarówno w teorii jak i praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Stalina oraz Władimira Putina. Przedstawione zostaną cechy lidera politycznego i ich wpływ na sposób prowadzenia polityki. W pierwszym rozdziale dokonałam opisu teorii przywództwa politycznego. Zostały przedstawione definicje liderowania oraz jego rodzaje. Skupiłam się również na cechach, które lider polityczny powinien posiadać. Następnie przeszłam do opisu budowy wizerunku, jaki towarzyszy liderom politycznym w ich drodze ku władzy. Na koniec nawiązałam do sztuki manipulacji, do której często odwołują się przywódcy chcąc zdobyć jak największą grupę wyborców.W drugim rozdziale skupiłam się na opisie ustrojów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) i obecnej Federacji Rosyjskiej. W pierwszej części rozdziału opisałam ustrój polityczny stworzony na podstawie konstytucji z 1924, 1936 i 1977 roku skupiając się głównie na konstytucji z 1936 roku nawiązującej do rządów Józefa Stalina. W drugiej części rozdziału został opisany ustrój polityczny współczesnej Federacji Rosyjskiej wraz z jej instytucjami. W obydwu rozdziałach ze szczególnym uwzględnieniem analizowałam pozycję wodza w ZSRR oraz prezydenta w Federacji Rosyjskiej.W trzecim rozdziale dokonałam analizy zagadnienia przywództwa politycznego w praktyce oraz opisałam sylwetki Józefa Stalina w ZSRR oraz Władimira Putina w Federacji Rosyjskiej. Uwzględniłam zarówno biografię obydwu liderów, jak również sposób ich rządzenia. pl
dc.abstract.en In this paper will be described phenomenon of political leadership in theory and practice, with particular consideration on profile of Joseph Stalin and Vladimir Putin. In this paper will be presented the characteristics of a political leader and their impact on the conduct of policy.In the first chapter I made the description of the theory of political leadership. It was described leadership definitions and its types. I focused also on the characteristics which a political leader should possess. Then I went to describe the structure of the image that accompanies political leaders on their way to power. At the end I referred to the art of manipulation, which often refer to the leaders of wanting to get the largest possible group of voters.In the second chapter I focused on describing the regimes of the former Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the present Russian Federation. In the first part of the chapter, I described the political system, which was creating on the basis of the constitution of 1924, 1936 and 1977 years focusing primarily on the 1936 constitution referring to the rule of Joseph Stalin. In the second part of the chapter has described the contemporary political system of the Russian Federation and its institutions. In both chapters with particular emphasis I analyzed the position of leader in the Soviet Union and the President of the Russian Federation.In the third chapter I made the analysis of the issue of political leadership in practice and I described the figure of Joseph Stalin in the USSR and Vladimir Putin in the Russian Federation. I took into account a biography of both leaders and way their government. pl
dc.subject.pl przywództwo polityczneliderowaniewizerunek lidera politycznegoustrój politycznyJózef StalinWładimir Putin pl
dc.subject.en leadershipthe image leadersregimesJoseph StalinVladimir Putin pl
dc.contributor.reviewer Myślak, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Kosowska-Gąstoł, Beata [SAP11017656] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95519-160784 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)