Jagiellonian University Repository

Rozwój zjawiska outsourcingu jako nowoczesnej metody wykorzystywanej w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

pcg.skipToMenu

Rozwój zjawiska outsourcingu jako nowoczesnej metody wykorzystywanej w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Cygan, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:29:40Z
dc.date.available 2020-07-26T12:29:40Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203024
dc.language pol pl
dc.title Rozwój zjawiska outsourcingu jako nowoczesnej metody wykorzystywanej w zarządzaniu organizacjami publicznymi na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.title.alternative The development of outsourcing phenomenon as the modern method used in the management of public organizations. Jagiellonian University is the example of characteristic and study. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania, wykorzystywanej w kierowaniu organizacjami zarówno publicznymi jak prywatnymi, skupiając się na sektorze publicznym. Jako podmiot badań przyjęto instytucję Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy rozdział traktuje o pojęciu i istocie outsourcingu, a także opisuje rodzaje oraz fazy cyklu rozwoju outsourcingu. W dalszych przedstawiony został rozwój tego zagadnienia w Polsce a także cele i główne przyczyny stosowania. Jako metodę badawcza wykorzystano analizę dokumentów (umów). Wykorzystano 21 pozycji bibliograficznych z literatury przedmiotowej. pl
dc.abstract.en This thesis presents the outsourcing as the modern management method, which is used in both public and private organizations, being focused on the public sector. The subject here is the Jagiellonian University institution. The first chapter introduces the phenomenon and entity of outsourcing, what is more, it describes types and phases of its development. Further chapters describe the development of this issue as well as its main aims and causes of use. The document analysis (agreements) have been conducted here as the research part. 21 bibliographical positions were used from the subject literature. pl
dc.subject.pl Zarządzanie; organizacja publiczna; outsourcing; Uniwersytet Jagielloński; metoda. pl
dc.subject.en management; public organization; outsourcing; Jagiellonian University; method. pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95502-182712 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)