Jagiellonian University Repository

Ziemia tomaszowska, jako potencjał turystyczny województwa łódzkiego

pcg.skipToMenu

Ziemia tomaszowska, jako potencjał turystyczny województwa łódzkiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.author Belica, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:29:21Z
dc.date.available 2020-07-26T12:29:21Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203019
dc.language pol pl
dc.title Ziemia tomaszowska, jako potencjał turystyczny województwa łódzkiego pl
dc.title.alternative Tomaszów region as touristic potential of łódzkie voivodeship pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wiek XXI charakteryzuje się dynamicznym rozwojem nowych form, dotyczących zarządzania turystyką danego regionu. Coraz większy udział usług, należących do branży turystycznej, ma wpływ na poziom gospodarki regonu oraz jego pozycję na rynku. W związku z tym, racjonalne zarządzanie zasobami turystycznymi danego regionu oraz odpowiednio poprowadzona kampania marketingowa, ma kluczowy wpływ na jego konkurencyjność oraz popularność wśród potencjalnych odwiedzających. Niniejsza praca, definiuje podstawowe pojęcia, bezpośrednio związane z potencjałem turystycznym regionu oraz dostępnymi i wykorzystywanymi przez obszar ziemi tomaszowskiej sposobami promocji. Prezentuje zasoby turystyczne regionu oraz ich rolę i znaczenie dla dalszego rozwoju. Celem przeprowadzonego na potrzeby pracy badania, w formie ankiety, jest określenie profilu przeciętnego mieszkańca analizowanego obszaru, jego wiedzy na niniejszy temat oraz dostrzeżenie aspektów, wymagających zmian lub doskonalenia.W dalszej części pracy, na podstawie wyciągniętych wniosków z przeprowadzonego badania, dokonanej analizy potencjału turystycznego regionu oraz wykorzystywanych form promocji, zostaną przedstawione propozycje działań, mające na celu usprawnienie dotychczas funkcjonującej turystycznej polityki, prowadzonej przez władze ziemi tomaszowskiej. pl
dc.abstract.en XXI century is characteristic for its dynamic development of the new forms of tourism administration in particular region. Touristic branch of services have been gaining more and more influence on the economy of the region and its position on the market. Because of that, the rational management of the touristic resources of particular region and well-executed marketing campaign are the key factors for its competiveness and popularity among potential visitors.This dissertation defines the basic notions directly connected with the touristic potential of the Tomaszów region and available and used ways of promotion. Moreover, it presents the touristic resources and their role and significance for the further development. The aim of the survey carried out in the need of this dissertation in the form of questionnaire is to characterize the profile of the average inhabitant of the analysed region, their knowledge about this matter and to evaluate the aspects that need to be changed or improved.Later, on the basis of the conclusion drown from the survey, analysis of the touristic potential and used forms of promotion I will present the propositions of actions which can be implemented in order to facilitate the existing tourism politics carried by the authorities of the Tomaszów region. pl
dc.subject.pl POTENCJAŁ TURYSTYCZNY – PROMOCJA – ZIEMIA TOMASZOWSKA pl
dc.subject.en TOURISTIC POTENTIAL – PROMOTION – TOMASZÓW REGION pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95497-186321 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)