Jagiellonian University Repository

Północ i Południe zjednoczonych Włoch jako problem społeczny

pcg.skipToMenu

Północ i Południe zjednoczonych Włoch jako problem społeczny

Show full item record

dc.contributor.advisor Kubicki, Paweł [SAP11019227] pl
dc.contributor.author Fijał, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:28:43Z
dc.date.available 2020-07-26T12:28:43Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203009
dc.language pol pl
dc.title Północ i Południe zjednoczonych Włoch jako problem społeczny pl
dc.title.alternative North and South of united Italy as a social problem pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematyką pracy jest kwestia tradycyjnego podziału zjednoczonych Włoch na dwie części - północną i południową, a także konsekwencje płynące z tego głęboko zakorzenionego rozwarstwienia. Podstawowym celem pracy jest próba analizy i interpretacji procesów społecznych wieloaspektowo podzielonej zbiorowości włoskiej, a także ich wpływu na tożsamość narodową. Pierwszy rozdział przedstawia uwarunkowania włoskiej różnorodności, z wyraźnym podziałem na Północ i Południe w perspektywie długiego trwania. Rozdział drugi traktuje w całości o Północy Włoch - Padanii. Rozdział trzeci poświęcony jest Mezzogiorno - włoskiemu Południu. Rozdział czwarty, ostatni, zawiera dodatkową charakterystykę włoskiego podziału uzupełnioną o kilka nowych aspektów owej problematyki m.in. kwestię włoskiej tożsamości narodowej. Praca bazuje przede wszystkim na literaturze przedmiotu zarówno polsko jak i włoskojęzycznej, a także osobistych obserwacjach. Wzbogacona jest rysunkami i tabelami ilustrującymi omawiane problemy. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is the question of the traditional division of united Italy into two parts, North and South, as well as the consequences of this deeply rooted delamination. The primary purpose of this thesis is an attempt to analyse and interpret social processes the divided italian population, as well as their impact on national identity. The first chapter presents the italian realities of diversity with a clear division of the Nord and South in the long duration perspective. The second chapter treats the whole of Northern Italy - Padania. The third chapter is devoted to the Mezzogiorno - Italian South. The fourth chapter, the last, contains an additional characteristic of the italian division with a few new aspects of this issue among others the issue of italian national identity. Thesis is based primarly on the polish and italian literature, as well as personal observation. Thesis is enriched with drawings and tables to illustrate described problems. pl
dc.subject.pl Włochy, podział Włoch, Północ i Południe Włoch, tożsamość narodowa, różnorodność kulturowa, regionalizmy pl
dc.subject.en Italy, division of Italy, North and South of Italy, national identity, cultural diversity, regionalisms pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Jacek [SAP11014486] pl
dc.contributor.reviewer Kubicki, Paweł [SAP11019227] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95486-161755 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)