Jagiellonian University Repository

Zum Substantiv im Deutschen und im Polnischen. Kategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text

pcg.skipToMenu

Zum Substantiv im Deutschen und im Polnischen. Kategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text

Show full item record

dc.contributor.advisor Feret, Andrzej pl
dc.contributor.author Radecka, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:28:13Z
dc.date.available 2020-07-26T12:28:13Z
dc.date.submitted 2015-11-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203001
dc.language ger pl
dc.subject.other Zum Substantiv im Deutschen und im Polnischen. Kategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text pl
dc.title Zum Substantiv im Deutschen und im Polnischen. Kategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text pl
dc.title.alternative Rzeczownik w języku niemieckim i polskim. Kategorie, formy i występowanie w tekście pl
dc.title.alternative Noun in German and Polish. Category, form and come out in text pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca pod tytułem Zum Substantiv im Deutschen und im Polnischen Kategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text bada rzeczownik pod wzgledem teoretycznym I praktycznym. Pierwsza część pracy poświęcona jest teoretycznemu omówieniu tej części zdania. Najpierw jest definiowany, charakteryzowany i klasyfikowany. Kolejno praca poświęcona jest kategorii, liczbie, rodzajowi i przypadkowi rzeczownika. Dotyczy to rzeczownika w języku niemieckim i polskim. Szerzej praca opisuje typy deklinacji. Teoretyczną część pracy kończy omówienie syntaktycznej funkcji rzeczownika. W pojedynczych punktach tej części wprowadzone zostały liczne przykłady z języka niemieckiego i polskiego. W drugiej części pracy analizowany został ten sam tekst przetłumaczony w obydwu językach. Na końcu została opracowana syntaktyczna funkcja tekstu i przedstawiona w tabeli. pl
dc.abstract.en Title of master’s thesis is Zum Substantiv im Deutschen und im PolnischenKategorien, Formenbildung und das Vorkommen im Text. This paper examines the nomin terms of theoretical and practical.First is devoted to practical discussion of the noun. It is defined, characterized and classified. Later the work deals with the categories noun: count, type and accident. This applies Polish and German. In a broader sense the work includes the types of declination.The theoretical part of the work ends with a discussion of syntactic functions. In the theoretical part they were introduced numerous examples of both languages. In the second part of the paper are analyze the noun in the same text in both languages. At the end of the work was developed syntectis function of the noun and presented in a table. pl
dc.abstract.other Die vorliegende Arbeit untersucht konfrontativ das Substantiv in der deutschen und polnischen Sprache. Den ersten Teil der Arbeit widmen wir der theoretischen Besprechung dieser Wortart. Zunächst wird sie definiert, charakterisiert und klassifiziert. Weiter beschäftigt sich die Untersuchung mit den Kategorien des Substantivs – dem Numerus, dem Kasus und dem Genus. Die Erwägungen betreffen jeweils die polnischen und die deutschen Substantive und schließen mit konfrontativen Bemerkungen ab. Ferner befasst sich die Arbeit eingehend mit den Deklinationstypen der Substantive im Singular und Plural unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Deklination sowohl im Polnischen als auch im Deutschen. Den theoretischen Teil der Arbeit endet die Besprechung der syntaktischen Funktion von Substantiven, die in ihrer primären Funktion als Subjekte und in ihrer sekundären Funktion als andere Satzteile auftreten können. In den einzelnen Punkten des theoretischen Teiles werden zahlreiche Beispiele aus der deutchen und polnischen Sprache angeführt.Im zweiten Teil der Arbeit wird die polnische und deutsche Version ein und desselben Textes analysiert. Die Analyse der Texte berücksichtigt die in dem theoretischen Teil besprochenen Aspekte. Es wird der prozentuale Anteil der Substantive bestimmt. Die Nomen werden auf die Kategorien von Numerus, Kasus und Genus untersucht und verglichen. Anschlieβend wird die syntaktische Funktion der im polnischen und deutschen Text auftretenden Substantive bearbeitet und tabelarisch zusammengestellt. pl
dc.subject.pl Rzeczownik w języku niemieckim i polskim. Kategorie, formy i występowanie w tekście pl
dc.subject.en Noun in German and Polish. Category, form and come out in text pl
dc.contributor.reviewer Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.reviewer Feret, Andrzej pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95477-182700 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)