Jagiellonian University Repository

Ocena wpływu oparta na dowodach : model dla Polski

Ocena wpływu oparta na dowodach : model dla Polski

Show full item record

dc.contributor.editor Górniak, Jarosław [SAP11012687] pl
dc.date.accessioned 2016-01-30T12:21:02Z
dc.date.available 2016-01-30T12:21:02Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-8389437-62-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20298
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ocena wpływu oparta na dowodach : model dla Polski pl
dc.title.alternative Evidence-based impact assessment : a model for Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego pl
dc.description.physical 201 pl
dc.description.additional Publikacja powstała w ramach projektu „Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne. Autorzy tekstów: Bienias Stanisław, Felcis Weronika, Górniak Jarosław, Hermann-Pawłowska Katarzyna, Król Marianna, Mazur Stanisław, Prokopowicz Piotr, Trzciński Rafał, Żmuda Grzegorz pl
dc.identifier.weblink http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/user_upload/OW_Model_dla_Polski.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem książki jest ocena wpływu regulacji w kontekście analizy polityk publicznych i prowadzenia polityk na podstawie dowodów. Autorzy przedstawiają wyniki badania funkcjonowanie systemu oceny wpływu regulacji w Polsce i formułują wyzwania i kierunki doskonalenia tego systemu. Książkę rozpoczyna rozdział, w którym ocena wpływu regulacji jest ulokowana w kontekście analizy polityk publicznych oraz w odniesieniu do innych sposobów dostarczania wiedzy na temat sprawności polityk publicznych, takich jak ewaluacja czy audyt efektywnościowy (1). W kolejnych rozdziałach zaprezentowana jest ewolucja i aktualne ramy prawne systemu oceny wpływu w Polsce (2) oraz ocena funkcjonowania tego sytemu w świetle badań empirycznych (3). Wnioski z badań zostały wykorzystane do opracowania katalogu wyzwań stojących przed systemem oceny wpływu w Polsce (4). Następne dwa rozdziały pozwalają sięgnąć do inspiracji z szybko rozwijającej się w Polsce ewaluacji programów publicznych (5) oraz dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie oceny wpływu (6). Książkę kończy rozdział poświęcony głównym cechom pożądanego modelu oceny wpływu dla Polski (7). Wykracza on poza doskonalenie operacyjnych aspektów dotychczasowego systemu, wskazując na znaczenie rozwoju strategicznego wymiaru rządzenia Polską i rozciągnięcia zasad oceny wpływu na cały proces legislacyjny, z procedowaniem ustaw w parlamencie włącznie. pl
dc.abstract.en The book deals with regulatory impact assessment in the context of public policy analysis and the pursuance of evidence based policy. Autors present the functioning of the impact assessment system in Poland and formulate the challenges and the design of an improved system for impact assessment in Poland. The book begins with a chapter in which regulatory impact assessment is placed in the context of public policy analysis and is related to other methods of providing knowledge on the effciency of public policy, such as evaluation and performance audits (1). Subsequent chapters present the evolution and current legal framework of the impact assessment system in Poland (2) as well as an assessment of the functioning of this system in light of empirical research (3). The research findings are used to establish a catalogue of challenges faced by the impact assessment system in Poland (4). The next two chapters seek inspiration from the rapidly developing evaluation of public programmes (5) as well as international good practices in the field of impact assessment (6). The book ends with a chapter devoted to the main features of a desirable model for impact assessment in Poland (7). This goes beyond improving operational aspects of the current system, and points to the significance of strategic development of governing Poland and stretching the principles of impact assessment to cover the whole legislative process, including the passage of bills through parliament. pl
dc.subject.pl ocena skutków regulacji pl
dc.subject.pl ocena wpływu pl
dc.subject.pl ewaluacja pl
dc.subject.pl polityka publiczna pl
dc.subject.pl analiza polityk publicznych pl
dc.subject.en regulatory impact assessment pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.subject.en public policy pl
dc.subject.en policy analysis pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 13 pl
dc.contributor.institution Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pl
dc.date.accession 2016-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska