Jagiellonian University Repository

Rola państw BRICS w dobie globalizacji i ich wpływ na pozycję USA na świecie.

pcg.skipToMenu

Rola państw BRICS w dobie globalizacji i ich wpływ na pozycję USA na świecie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.author Tomczewska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:22:41Z
dc.date.available 2020-07-26T12:22:41Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202914
dc.language pol pl
dc.title Rola państw BRICS w dobie globalizacji i ich wpływ na pozycję USA na świecie. pl
dc.title.alternative The role of BRICS in the era of globalization and their impact on the US position in the world. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wraz z globalizacją nadeszła nowa era, w której zaczynają dominować nowe potęgi, a hegemonia USA nie wydaje się być dziś tak niezachwiana jak w przeszłości. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz RPA to państwa o ogromnej populacji, dużych miastach, bogatych zasobach naturalnych i sporych ambicjach. Aktualność tematyki sprawia, że budzi ona coraz większe zainteresowanie we współczesnym świecie. Czy w przyszłości to one zdominują globalny porządek i będą w stanie prześcignąć rozwinięte kraje Zachodu? Celem poniższej pracy jest dokonanie analizy roli i znaczenia państw grupy BRICS w dobie globalizacji oraz ich wpływu na pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie. Przedmiotem rozważań jest syntetyczne omówienie państw tworzących BRICS, działalności ugrupowania na arenie międzynarodowej, zależności między wspomnianymi państwami i USA, a także analiza ich współpracy, głównie w kontekście corocznych szczytów BRICS. Ostatnia część pracy dotyczy szans, wyzwań i problemów jakie stoją przed ugrupowaniem, jak również nowych potęg gospodarczych Next Eleven, które w przyszłości mogą stać się alternatywą dla BRICS. Badania zostały oparte na raportach ekonomicznych, prognozach i dostępnych danych statystycznych, a także na studiach literatury polskiej, zagranicznej oraz na deklaracjach wydawanych przez państwa BRICS. pl
dc.abstract.en Together with globalization the new era of domination by the new powers followed by the US hegemony does not seem to be as unwavering as it used to be. Brazil, Russia, India, China and South Africa are the hugely populated countries with urban areas, rich natural resources and big ambitions. The topicality of these issues arouses a lot of interest in the contemporary world. Will they dominate future global order and manage to eclipse developed western countries? The aim of this thesis is to analyze the role and significance of BRICS countries in the era of globalization and their impact on the US position in the world. The subject of our considerations is a general overview of the BRICS countries, their activities within the international community, relation between the BRICS countries and the US and also the analysis of their cooperation mainly in the context of BRICS annual summits. The last part of the thesis concerns the chances, challenges and problems that the association faces and likewise new economic powers called Next Eleven which can become a future alternative for BRICS. The research is based on the economic reports, forecasts, available statistics and also polish and foreign literature as well as declarations published by the BRICS countries. pl
dc.subject.pl BRICS, rozwój gospodarczy, konkurencyjność międzynarodowa, współpraca. pl
dc.subject.en BRICS, economic development, international competitiveness, cooperation. pl
dc.contributor.reviewer Kłosowicz, Robert [SAP11017303] pl
dc.contributor.reviewer Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95402-129456 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia strategiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)