Jagiellonian University Repository

Raising Critical Cultural Awareness: A Case Study of English Teachers' Beliefs and Practices in the Polish Educational System

pcg.skipToMenu

Raising Critical Cultural Awareness: A Case Study of English Teachers' Beliefs and Practices in the Polish Educational System

Show full item record

dc.contributor.advisor Bandura, Ewa [SAP11016107] pl
dc.contributor.author Wolanin, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:21:29Z
dc.date.available 2020-07-26T12:21:29Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202895
dc.language eng pl
dc.title Raising Critical Cultural Awareness: A Case Study of English Teachers' Beliefs and Practices in the Polish Educational System pl
dc.title.alternative Rozwijanie Krytycznej Świadomości Kulturowej: Studium Przypadku Trzech Nauczycieli Języka Angielskiego, Ich Przekonań oraz Praktyki, w Polskim Kontekście Edukacyjnym pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszego projektu badawczego było zbadanie opinii nauczycieli języka angielskiego na temat modelu kompetencji międzykulturowej (Byram, 1997) oraz jego zastosowania w praktyce podczas zajęć języka angielskiego w polskim kontekście edukacyjnym. Nacisk położony był na rozwijanie jednego z elementów modelu- krytycznej świadomości kulturowej. Aby osiągnąć ten cel, badanie miało charakter jakościowy, gdzie studium przypadku trzech polskich nauczycieli języka angielskiego stanowiło centrum części empirycznej. Dla zapewnienia triangulacji w studium przypadku zostały użyte trzy różne narzędzia badawcze: wywiady, obserwacje oraz dyskusja grupowa. Oprócz studium przypadku rozdany został również kwestionariusz wśród 23 nauczycieli języka angielskiego w liceach w południowej Polsce, dla uzyskania szerszego obrazu sytuacji wśród nauczycieli w kontekście modelu kompetencji międzykulturowej. W rezultacie wyciągnięto następujące ważne wnioski. Po pierwsze, pojawiła się potrzeba odpowiedniej edukacji nauczycieli w kierunku kompetencji międzykulturowej, gdyż zdecydowana większość badanych nauczycieli nie spotkała się z modelem podczas ich edukacji. Ponadto, nauczyciele zdają się rozumieć pojęcie kultury jako przede wszystkim wiedzę o krajach anglojęzycznych jak i o reprezentantach danej kultury, a kompetencja międzykulturowa nie jest dla nich priorytetem.Po drugie, badani nauczyciele niechętnie rozmawiali na tematy kontrowersyjne podczas ich zajęć, lub wręcz ich unikali. Co więcej, można było zaobserwować u nauczycieli wiele przykładów rozbieżności pomiędzy sposobem prowadzenia zajęć, a ich opiniami i przekonaniami dotyczącymi rozwijania i uczenia kompetencji międzykulturowej. Biorąc pod uwagę istotę wyżej wymienionych wniosków oraz ich wpływ na jakość nauczania języka obcego, niniejsze badanie może posłużyć jako pilotaż do obszerniejszej pracy badawczej w tym zakresie. pl
dc.abstract.en The main aim of this research study was to investigate foreign language teachers' beliefs concerning the understanding of the Intercultural Communicative Competence (ICC) model presented by Byram (1997) and the issue of discussing controversial topics in a language classroom, as well as their teaching practice with regard to the model in general and developing of critical cultural awareness in particular. To achieve this aim, a qualitative approach has been adopted, where a case study of three Polish teachers of English is in the centre of the empirical part. To ensure triangulation, three different research tools were used in the case study: an interview, an observation, and a focus group discussion. Apart from the case study, questionnaires were distributed to 23 other teachers of English in secondary schools in Poland to gain some more background for the case study of the three teachers. As a result of this research project, a few issues have arisen. Firstly, there seems to be an apparent need for teacher training in terms of educating teachers in terms of intercultural competence, as the majority of the respondents have not learned about the model during their professional education. As a result, it seems as if teachers were understanding culture solely as knowledge of the target language countries and their people, and did not prioritize intercultural competence.Secondly, the investigated teachers avoided controversial issues in their lessons, and were reluctant to discuss them with their students. One could also observe that what happened in the classroom often contradicted teachers' beliefs. Finally, due to the fact that the findings of this study seem to be quite relevant in foreign language teaching, there is still a need for further research. This thesis may serve as a pilot study for a more comprehensive research project. pl
dc.subject.pl model kompetencji międzykulturowej, krytyczna świadomość kulturowa, nauczanie języków obcych pl
dc.subject.en model of Intercultural Communicative Competence, critical cultural awareness, foreign language teaching pl
dc.contributor.reviewer Kusiak-Pisowacka, Monika [SAP11015163] pl
dc.contributor.reviewer Bandura, Ewa [SAP11016107] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95386-132221 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)