Jagiellonian University Repository

Znaczenie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych dla realizacji strategii rozwoju gospodarczego krajów rynków wschodzących

pcg.skipToMenu

Znaczenie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych dla realizacji strategii rozwoju gospodarczego krajów rynków wschodzących

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Pańczyk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:21:21Z
dc.date.available 2020-07-26T12:21:21Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202893
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych dla realizacji strategii rozwoju gospodarczego krajów rynków wschodzących pl
dc.title.alternative The influence of Foreign Direct Investment on the realistion of economic development’s strategies in developing countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było ukazanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na realizację strategii rozwoju gospodarczego krajów rynków wschodzących. W pracy scharakteryzowano inwestycje zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym- ich definicje, podział, przykłady.Wspomniane wyżej formy lokowania kapitału zagranicą są nieodzownym przykładem pozytywnych aspektów procesu globalizacji. Dla krajów określanych mianem rynków wschodzących wiąże się to z dostępem do kapitału oraz najnowszych technologii, a także zwiększeniem produkcji adekwatnie to wzrostu popytu w wymiarze globalnym.W wyniku podjętej analizy należy podkreślić znaczenie nowej tendencji w gospodarce światowej a mianowicie-tradycyjne centra w krajach rozwiniętych ustąpiły miejsca gospodarkom rynków wschodzących. Ich rozmiar oraz powiązania handlowe, kapitałowe finansowe przemysłowe oraz technologiczne powodują, że stały się znacznie mniej zależne od rynków krajów wysoko rozwiniętych w kształtowaniu wzrostu gospodarczego.W podjętej analizie znaczącą rolę odgrywają nie tylko korzyści ale także negatywne skutki bezpośrednich inwestycji zagranicznych-przy podejmowaniu decyzji o globalnym zasięgu należy brać pod uwagę zarówno jedne jak i drugie. Poziom wymiany handlowej obserwowany obecnie, a także kapitału, inwestycji, czy technologii między krajami wschodzącymi i krajami rozwijającymi się wskazuje na rewolucyjną zmianę w strukturze gospodarki światowej. pl
dc.abstract.en The goal of this paper was to demonstrate how direct foreign investments affect the strategy of market development in 3rd world developing countries.The paper describes investments both in theory and practice application and includes definitions, shares and examples.The above mentioned forms of capital investment abroad is a good example of positive aspects of globalization process.For the countries described as developing market countries,it allows access to both capital and newest technologies as well as production increase in proportion to demand increase on a global scale.The importance of this new trend in world economy cannot be overemphasized as traditional centers of developed countries give way to rising economies of developing countries.The scale of their development and inter economy networking as well as capital, financial, industry and technological investments allow them to operate independently of developed countries markets and economies.This paper analyzes and describes both advantages and negative consequences of direct foreign investments, both should be considered when making glob reach decisions.The level of trade exchange and capital, investments or technology advances between the developed countries and developing countries indicates a revolutionary change in the structure of global economy. pl
dc.subject.pl bezpośrednie inwestycje zagraniczne- globalny popyt - rynki wschodzące-strategie rozwoju gospodarczego-wpływ pl
dc.subject.en emerging markets-strategies of economic- Foreign Direct Investments-global supply – influence -strategies of economic development pl
dc.contributor.reviewer Okoń-Horodyńska, Ewa [SAP11016684] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95384-104209 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)