Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Krzeszowice

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Krzeszowice

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Rusocki, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:18:49Z
dc.date.available 2020-07-26T12:18:49Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202853
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Krzeszowice pl
dc.title.alternative Usage EU funds by local governments on the example of Krzeszowice pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ocena wykorzystania środków unijnych przez gminę Krzeszowice. W tym celu w pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z gminą jako podstawową jednostką samorządu terytorialnego, to jest jej zadania, organy, oraz kompetencje. W dalszej części omówiono gminną politykę inwestycyjną oraz proces inwestycyjny. W ostatnim rozdziale części teoretycznej dokładnie omówiono źródła finansowania gminnych inwestycji, w rozróżnieniu na budżetowe oraz pozabudżetowe. Omówiono także dokładnie funkcjonowanie unijnej polityki regionalnej, oraz znaczenie środków unijnych w realizacji gminnych inwestycji. Po omówieniu zagadnień teoretycznych skupiono się na analizowanej gminie. Dokonano jej charakterystyki, analizy finansowej, oraz przeglądu realizowanych inwestycji. W ostatniej części dokonano oceny wykorzystania środków unijnych na podstawie wywiadu w urzędzie miasta oraz ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to evaluate the use of EU funds by the municipality of Krzeszowice. To do this, first discussed issues related with the municipality as the basic unit of local government, it is its job, authorities and powers. Further section presents the municipal investment policy and investment process. In the last chapter of the theoretical part thoroughly discussed sources of financing municipal investments, the distinction between budget and off-budget. Also discussed thoroughly the functioning of EU regional policy and the importance of EU funds in the implementation of municipal investments. After discussing the theoretical issues focused on the analyzed municipality. There have been made its characteristics, financial analysis, and review of existing investments. The final section assesses the use of EU funds based on an interview in the office of the city and a survey of residents. pl
dc.subject.pl DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ — JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO — POLITYKA INWESTYCYJNA — POLITYKA REGIONALNA — ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI pl
dc.subject.en SUBSIDIES FROM THE EUROPEAN UNION — LOCAL GOVERNMENT UNIT — INVESTMENT POLICY — REGIONAL POLICY — SOURCES OF FUNDING INVESTMENT pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95342-158893 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)