Jagiellonian University Repository

Dowód prywatny po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

pcg.skipToMenu

Dowód prywatny po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.author Prusak, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:17:52Z
dc.date.available 2020-07-26T12:17:52Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202838
dc.language pol pl
dc.title Dowód prywatny po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego pl
dc.title.alternative Private evidence after the amendment of the Code of Criminal Procedure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie stanowi analizę uprawnień podmiotów prywatnych w ramach wyszukiwania, utrwalania, zbierania czy zabezpieczania dowodów w polskim postępowaniu karnym, oraz faktycznych możliwości wykorzystania w postępowaniu tak zgromadzonych dowodów, czyli kwestii ich dopuszczalności. Aktualnie obowiązujący Kodeks postępowania karnego z 1997 roku nie przewiduje definicji dowodu prywatnego, nie reguluje również uprawnień podmiotów prywatnych w ramach ich gromadzenia. Uprawnienie dla takich podmiotów można wywieść jednak z szeregu instytucji obowiązujących w polskim prawie. Pewne uprawnienia w ramach gromadzenia dowodów, a także szerszą ich dopuszczalność w postępowaniu w założeniu polskiego ustawodawcy przyniesie dodatkowo nowelizacja postępowania karnego, uchwalona ustawą z 27 września 2013 roku (z późniejszymi zmianami), która zacznie obowiązywać 1 lipca 2015 roku, a co związane jest ze zwiększeniem kontradyktoryjności postępowania przed sądem. Praca składa się z czterech merytorycznych rozdziałów. Pierwszy stanowi próbę ogólnej definicji oraz umiejscowienia dowodów prywatnych zarówno w systematyce dowodów występujących w postępowaniu, jak i całej regulacji procesowej, a także przedstawienie argumentów za poparciem tezy o dopuszczalności aktywności podmiotów prywatnych w ramach gromadzenia dowodów dla potrzeb postępowania. Rozdział drugi przedstawia miejsce dowodów prywatnych w systematyce postępowania w świetle unormowań procesu o największym znaczeniu – naczelnych zasada procesu, oraz ich wzajemne relacje. Trzeci rozdział stanowi analizę możliwości wykorzystania w postępowaniu prywatnie zgromadzonych dowodów, czyli kwestii ich dopuszczalności, przy czym szczególna uwaga została poświęcona przede wszystkim dopuszczalności wybranych z nich. Czwarty rozdział stanowi podsumowanie poczynionych rozważań, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dla omawianej tematyki. pl
dc.abstract.en This work is an analysis of the rights of private individuals as to searching for, recording, collecting or securing evidence in Polish criminal procedure and of actual possibilities of using the evidence collected in that way, i.e. the issue of its admissibility. The Code of Criminal Procedure of 1997 now remaining in force does not include any definition of private evidence. It also does not regulate the rights of private individuals as to collecting such evidence. The rights of such individuals may, however, be derived from a number of legal institutions that exist in Polish law. Certain rights related to the collection of evidence, as well as a more general admissibility in the proceedings will be stipulated by the Polish legislator in the amendment of Polish criminal procedure, included in the Act of 27 September 2013 (as amended), which will enter into force on 1 July 2015. All this is due to an increase of adversarial elements in the proceedings before the court. The thesis consists of four topic-related chapters. The first chapter is an attempt to create a general definition and to locate private evidence both within the classification of the evidence found in criminal proceedings and within the entire regulation of the proceedings. It is also an attempt to present arguments supporting the claim concerning the admissibility of activity carried out by private individuals while collecting evidence for the purposes of the proceedings. The second chapter presents the position of private evidence in the system of criminal proceedings in the light of procedural regulations having utmost importance – i.e. highest-level procedural principles and their mutual relations. The third chapter is an analysis of the possibility of using documents collected privately in the proceedings, i.e. it analyses the issue of their admissibility. Particular focus was placed primarily upon the admissibility of selected types of such evidence. The fourth chapter is a summary of the previously done analysis with a particular focus on the importance of the amendment of the Code of Criminal Proceedings with respect to the analysed issues. pl
dc.subject.pl dowód prywatny, nowelizacja, postępowanie karne, Kodeks postępowania karnego pl
dc.subject.en private evidence, amendment, criminal procedure, the Code of Criminal Procedure pl
dc.contributor.reviewer Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.reviewer Rusinek, Michał [SAP11019164] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95327-128688 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)