Jagiellonian University Repository

Sądownictwo powszechne w Polsce

pcg.skipToMenu

Sądownictwo powszechne w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Gudowska-Natanek, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:02:45Z
dc.date.available 2020-07-26T12:02:45Z
dc.date.submitted 2015-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202600
dc.language pol pl
dc.title Sądownictwo powszechne w Polsce pl
dc.title.alternative Common courts in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sądownictwo powszechne, z racji swej ogólnej właściwości dla spraw oraz dla podmiotów, zajmuje istotne miejsce w naszym życiu. Na polski system sądownictwa powszechnego składają się sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne, które rozstrzygają sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Funkcjonowanie judykatywy to jeden z istotniejszych elementów ustroju państwowego, a zarazem kontrowersyjny problem ustrojowy. Wątek ten jest niezmiernie ciekawy, a jego wnikliwa analiza uświadamia, na czym polega jego specyfika i okoliczności z nią związane. Praca magisterska "Sądownictwo powszechne w Polsce" została podzielona na 4 główne rozdziały. Rozdział pierwszy przedstawia pozycje ustrojową sądów. Począwszy od ukazania modeli sądów w projekcie nowej Konstytucji poprzez dogłębną charakterystykę sądów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., aż do omówienia zasad ustrojowych tyczących się funkcjonowania judykatywy. Wśród nich znajduje się m.in. zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości, prawa do sądu, zasada instancyjności oraz niezawisłości sędziowskiej. Rozdział drugi poświęcony jest strukturze organizacyjnej i zasadom funkcjonowania sądów powszechnych w Polsce. To w nim szczegółowo omawiam strukturę sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych oraz ukazuję tak różnice jak podobieństwa zachodzące między wymienionymi szczeblami sądów. W rozdziale trzecim opisałam nadzór nad sądownictwem powszechnym. W szczególności zajmuję się nadzorem judykacyjnym (orzeczniczym) sprawowanym przez Sąd Najwyższy nad działalnością sądów. Nie pomijam drugiego rodzaju nadzoru, mianowicie administracyjnego, którego celem jest zapewnienie właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu. Ten ostatni sprawuje Minister Sprawiedliwości i prezesi właściwych sądów. I wreszcie, rozdział ostatni, czwarty, w nim podjęłam próbę prezentacji statusu prawnego sędziów sądów powszechnych, referendarzy sądowych, ławników, kuratorów sądowych oraz asystentów sędziów. Postanowiłam opisać pozycje wyżej wymienionych podmiotów ze względu na istotę pełnionych przezeń funkcji w sądownictwie. Zdając sobie sprawę, że nie wyczerpuje to katalogu osób pracujących w sądzie. W pracy zrezygnowałam z przedstawienia genezy sądownictwa powszechnego w Polsce na rzecz głębokiej analizy aktualnego stanu prawnego. Podobnie postąpiłam z finansowaniem działalności sądów powszechnych, które reguluje dział V ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. pl
dc.abstract.en Common courts because of its general jurisdiction for cases and for entities plays an important place in our lives. Common courts in Poland consists of local courts, district and appellate in order to resolve matters related to civil, criminal, labor and social security and family and guardianship law. The functioning of the judiciary is one of the most important elements of the state system, yet controversial constitutional issue. This topic is extremely interesting and his insightful analysis realizes what its specific nature and circumstances related. Master's Thesis has been divided into 4 main chapters. The first chapter shows the positions of the system of courts. Starting from the release of models of courts in the draft of the new Constitution through in-depth characterization of the courts in the light of the Constitution of 2 April 1997 to discuss the political principles relating to the functioning of the judiciary. These include the principle of judicial dimension legal principle of justice, the right to trial, the principle of judicial independence. The second chapter concerns the organizational structure and rules of functioning of common courts in Poland. I discuss in detail the structure of local courts, district and appellate and I show that the differences as similarities occurring between these levels of courts. In the third chapter I described the general supervision of the judiciary. In particular I am dealing with the supervision of the judiciary (case law) exercised by the Supreme Court over the operations of the courts. Do not omit the second type of supervision namely administrative aimed at ensuring the proper course of internal office of the court. The latter belongs to the Ministry of Justice and the presidents of competent courts. And finally the last chapter and in it I made an attempt to present the legal status of judges of courts of law, judicial officers, jurors, probation officers and assistants to judges. I decided to describe the positions of the above-mentioned entities due to the nature of its functions performed in the judiciary. Realizing that it does not cover people working in court. The work gave up public presentation of the genesis of the judiciary in Poland to a deep analysis of the current legal status. So did the financing activities of courts of law which regulates chapter V of the Act on Common Courts. pl
dc.subject.pl prawo, sądownictwo powszechne, wymiar sprawiedliwości pl
dc.subject.en law, common courts, administration of justice pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95072-114041 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)