Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PACJENTEM W SŁUŻBIE ZDROWIA

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PACJENTEM W SŁUŻBIE ZDROWIA

Show full item record

dc.contributor.advisor Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Szwanda, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:02:41Z
dc.date.available 2020-07-26T12:02:41Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202599
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z PACJENTEM W SŁUŻBIE ZDROWIA pl
dc.title.alternative Management of relationships with the patient in healthcare pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka i ocena procesu budowania i zarządzania relacjami z pacjentem w służbie zdrowia na podstawie badań przeprowadzonych w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy im. Św. Józefa w Pilchowicach. Zwrócono także uwagę na występujące utrudnienia w nawiązaniu prawidłowej współpracy i komunikacji między personelem medycznym a chorymi. Całość pracy została podzielona na cztery rozdziały, w których zostają szczegółowo omówione i zaprezentowane zagadnienia związane z zarządzaniem relacjami ze szczególnym rodzajem klienta jakim jest pacjent szpitala. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione najważniejsze definicje klienta w zarządzaniu, a także opisano jego potrzeby i oczekiwania wobec organizacji. Rozdział drugi poświęcony jest głównym koncepcjom i założeniom CRM, a także modelom relacji między chorym a zespołem terapeutycznym. Rozdział trzeci zawiera krótki opis historii powstania szpitala i specyfiki jego funkcjonowania. Zaprezentowano w nim również wpływ struktury fizycznej na budowanie relacji z chorymi oraz opinię personelu medycznego i pacjentów dotyczącą procesu nawiązania i utrzymania relacji. Czwarty rozdział pracy odnosi się do wniosków z przeprowadzonych badań, a także wskazano działania ułatwiające nawiązanie i podtrzymanie prawidłowych kontaktów i relacji między pacjentami a zespołem medycznym. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to describe the process of building and managing relationships with the patient in the health care, it also presents the difficulties in connection the appropriate cooperation and communication between medical staff and patients. The research was conducted in the Hospital of Pulmonary disease and Tuberculosis of. St. Joseph in Pilchowice. The whole work is divided into four chapters, which in details discuss the main issues related to the management of relationships with a particular type of customer. In the first chapter, there are presented the key definitions of client in the science of management, and his needs and expectations relative to enterprise. The second chapter is devoted to the main concepts and assumptions of CRM, as well as models of the relationships between the patient and the therapeutic team. The third chapter provides a brief description of the history of the St Joseph’s Hospital and the specifics of its actions and operations. It also presents the impact of the physical structure of the hospital on the relationships with patients and the opinion of the medical staff and patients regarding to the process of establishing and maintaining relationships. The fourth chapter shows the conclusions of the study. It also outlines actions which facilitate the establishment and maintenance of normal contacts and relationships between patients and the medical team. pl
dc.subject.pl CRM KLIENT KOMUNIKACJA PACJENT pl
dc.subject.en COMMUNICATION CRM CUSTOMER PATIENT pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95071-182791 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)