Jagiellonian University Repository

Dekada filmowych potworów. Monster movies w latach pięćdziesiątych XX wieku

pcg.skipToMenu

Dekada filmowych potworów. Monster movies w latach pięćdziesiątych XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Stach, Grażyna [SAP11007209] pl
dc.contributor.author Borucka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:02:03Z
dc.date.available 2020-07-26T12:02:03Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202589
dc.language pol pl
dc.title Dekada filmowych potworów. Monster movies w latach pięćdziesiątych XX wieku pl
dc.title.alternative A decade of film monsters. Monster movies in the fifties of the twentieth century pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Na lata pięćdziesiąte przypada rozkwit filmów o wielkich potworach - świat wtedy drżał z obawy przed kolejną wojną, a wieści na temat testów nuklearnych pojawiały się w porannych gazetach. Praca ta przedstawia genezę i rozwój filmowego podgatunku jakim jest monster movie, a także analizę wybranych filmowych przykładów, w których staram się znaleźć wspólny mianownik, szukając, jeśli to możliwe, elementów, które zaakcentują odrębność omawianych dzieł. Choć zdecydowana większość jest produkcji amerykańskiej, to przybliżę także kilka filmów o wielkich potworach, powstałych na gruncie europejskim i azjatyckim, wliczając w to najbardziej znanego, zmutowanego potwora, prehistorycznego dinozaura Godzillę a także jego brytyjską wersję, Gorgo. By ułatwić sobie zadanie, jakim jest analiza i interpretacja filmów, podzieliłam je na dwa rodzaje: pierwszy, to produkcje, w których potwory, poprzez próby atomowe lub inne operacje wojskowe, zostały rozbudzone z letargu, do drugiego zaś zaliczam filmy, gdzie potwory powstają dzięki ingerencji człowieka, a ich wielkość, zachowanie i wygląd są efektem jego działalności w laboratorium. pl
dc.abstract.en The most popular period for movies about giant, atomic mosters was the fifties of the twentieth century – at that time, world trembled in fear of another war and news about the nuclear test appeared in the morning papers almost everyday. This thesis describes the genesis and development of the subgenre film that is a monster movie, as well as an analysis of selected movie examples in which I try to find a common denominator, looking, if possible, for the elements that distinct accent of these works. Although, that the vast majority are American productions, I write about some movie pictures about monsters from Europe and Asia, including the most famous, japanese prehistoric, mutant monster Godzilla and its British version, Gorgo. To make easier the task, which is the analysis and interpretation of those movies, I divided them into two types: first are the productions in which monsters had been woken up from their lethargy because of the military actions and nuclear testing. The second is one where size, behavior and appearance of monsters are due to human activities like lab experiments. pl
dc.subject.pl potwory, lata pięćdziesiąte, bomba atomowa, zimna wojna, filmy o potworach pl
dc.subject.en monsters, fifties, atomic bomb, cold war, monster movies pl
dc.contributor.reviewer Stach, Grażyna [SAP11007209] pl
dc.contributor.reviewer Kolasińska-Pasterczyk, Iwona [SAP11013464] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95059-182738 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)