Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej pielęgniarki

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej pielęgniarki

Show full item record

dc.contributor.advisor Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.author Obcowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:59:57Z
dc.date.available 2020-07-26T11:59:57Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202556
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej pielęgniarki pl
dc.title.alternative Model of care for patient with stoma taking into consideration educational function of the nurse pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Stomia to rodzaj przetoki, wytwarzanej chirurgicznie poprzez wywinięcie śluzówki jelita na zewnątrz powłok brzusznych w celu odprowadzenia mas kałowych. Wyróżniamy dwa główne rodzaje stomii: ileostomię - umiejscowioną na jelicie cienkiem i kolostomię - wyłanianą na jelicie grubym. Zabieg wyłonienia stomii niesie z sobą wiele obaw, wyzwala lęk u pacjentów, jednak operacje tego typu mimo iż należą do trudnych pod względem klinicznym i obciążają psychikę pacjenta stanowią, jedną z głównych metod ratujących życie. Wdrożenie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym, ofiarowanie pacjentowi wsparcia oraz przygotowanie go psychiczne i fizyczne do zabiegu wyłonienia stomii, pomaga w późniejszym okresie akceptacji przetoki. Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią, przebywającym na oddziale chirurgicznym, w bezpośrednim oraz późniejszym okresie pooperacyjnym. Model został przygotowany w oparciu o teorię modelu Dorothy Orem i uwzględnia diagnozy oraz interwencje pielęgniarskie, zróżnicowane pod względem zależności pacjenta od innych, jego samodzielności i zdolności do samoopieki. Opracowano go na podstawie literatury oraz aktualnych artykułach medycznych. W pracy zwrócono także uwagę na przygotowanie edukacyjne pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy poświęcony został aspektom klinicznym, w tym różnego rodzaju powikłaniom mogących wystąpić w bezpośrednim lub późnym okresie pooperacyjnym. W rozdziale drugim przedstawiono model opieki nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową. W trzecim omówiono elementy edukacji pacjenta. Praca zakończona jest podsumowaniem i najważniejszymi wnioski dotyczącymi prezentowanego zagadnienia. pl
dc.abstract.en Stoma is a type of fistula, surgically constructed by drawing the part of intestine outside the abdominal wall to permit the passage of waste. There are two main types of stoma: ileostomy - created in the small intestine and colostomy- incised in the large intestine.A stoma surgery brings many fears, causes anxiety in patients, however, despite the fact that it is clinically challenging and places psychological burden on patients, this type of operation is one of the main lifesaving methods.Implementing professional nursing care in the preoperative, intraoperative and postoperative phases of surgery, offering support to the patients and preparing them mentally and physically for stoma surgery, helps them later to accept the fistula.The aim of this thesis was to create a model of care for patients with stoma, staying at the surgical ward immediately after the surgery and during postoperative period. The model is based on the theory of Dorothy Orem's model and it includes the diagnosis and nursing interventions, diverse in terms of patient degree of dependence on others, their self-reliance and ability to self-care. It was created on the basis of the literature and current medical articles. In the thesis patient's education about self care is also pointed out.The thesis consists of three chapters. The first one is devoted to clinical aspects, including various types of complications that may occur in the immediate or late postoperative period. The second chapter presents a model of care for patients with stomas. The third one discusses the elements of patient education. The thesis ends with a summary and main conclusions regarding presented issues. pl
dc.subject.pl stomia jelitowa, model opieki, edukacja pacjneta pl
dc.subject.en intestine stoma, model of care, patient education pl
dc.contributor.reviewer Oskędra, Iwona [SAP20001823] pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95024-169708 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)