Jagiellonian University Repository

Proces terapii sprawców przestępstw seksualnych w warunkach zakładu zamkniętego (na przykładach Zakładu Karnego w Rzeszowie, Zakładu Karnego w Rawiczu i programu terapeutycznego Przemysława Marcinka, Andrzeja Pedy i prof. dr hab. Marii Beisert)

pcg.skipToMenu

Proces terapii sprawców przestępstw seksualnych w warunkach zakładu zamkniętego (na przykładach Zakładu Karnego w Rzeszowie, Zakładu Karnego w Rawiczu i programu terapeutycznego Przemysława Marcinka, Andrzeja Pedy i prof. dr hab. Marii Beisert)

Show full item record

dc.contributor.advisor Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Wioletta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:58:13Z
dc.date.available 2020-07-26T11:58:13Z
dc.date.submitted 2015-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202533
dc.language pol pl
dc.title Proces terapii sprawców przestępstw seksualnych w warunkach zakładu zamkniętego (na przykładach Zakładu Karnego w Rzeszowie, Zakładu Karnego w Rawiczu i programu terapeutycznego Przemysława Marcinka, Andrzeja Pedy i prof. dr hab. Marii Beisert) pl
dc.title.alternative The process of treatment of sex offenders under the closed plant ( for example Prison in Rzeszow, Rawicz Prison and treatment program Przemyslaw Marcinek, Andrzej Peda and prof. Dr hab. Maria Beisert) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem tej pracy magisterskiej jest proces terapii sprawców przestępstw seksualnych w warunkach zakładu zamkniętego (na przykładach Zakładu Karnego w Rzeszowie, Zakładu Karnego w Rawiczu i programu terapeutycznego Przemysława Marcinka, Andrzeja Pedy i prof. dr hab. Marii Beisert). Temat ten dla mnie jest ważny, gdyż dotyka bardzo intymnych sfer człowieka. Szukane są metody bardziej humanitarnego postępowania z przestępcami. Taką właśnie metodą jest terapia sprawców przestępstw seksualnych. Właściwie przeprowadzona powinna wpłynąć na zmniejszenie ilości recydywistów w tym zakresie przestępstwa, nauczyć ich życia z własnymi żądzami, a także eliminowania w sobie zachowań o charakterze dewiacyjnym. W pierwszym rozdziale zostanie poruszony temat przestępczości seksualnej i podejmowanych form terapii, zostanie omówione pojęcie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na podstawie Kodeksu Karnego, rodzaje przestępstw, a także zostanie definicja sprawcy, oraz przedstawione cechy, które determinują pojawianie się u jednostki zachowań dewiacyjnych na tle seksualnym. Drugi rozdział tyczyć się będzie terapii przeprowadzanych w zakładach zamkniętych, pojęcia terapii, definiowanej poprzez Kodeks Karny, a także poprzez literaturę branżową resocjalizacji. Pierwotnie badania, które miały zostać przeprowadzone skupić się miały na terapii kognitywno-behawioralnej przeprowadzanej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie. Został przygotowany wywiad pogłębiony z terapeutą zakładu Rafałem Rutkowskim. Z przyczyn niezależnych ode mnie badania nie mogły zostać przeprowadzone, dlatego też zdecydowałam się na czysto teoretyczną formę pracy, w której to zostaną przedstawione oddziaływania terapeutyczne nie tylko w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, ale także inne oddziaływania, które stosowane są wobec sprawców przestępstw seksualnych. Ostatni rozdział będzie przedstawiał terapię Rafała Rutkowskiego i Wojciecha Srokę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, koncepcja oddziaływań terapeutycznych przygotowanych przez Przemysława Marcinka, Andrzeja Pedę, a także Marię Beisert, a także oddziaływania terapeutyczne w Zakładzie Karnym w Rawiczu. pl
dc.abstract.en The theme of this thesis is the process of treatment of sex offenders under the closed plant (for example Prison in Rzeszow, Rawicz Prison and treatment program Przemyslaw Marcinek, Andrzej Peda and prof. Dr hab. Maria Beisert). This theme is important for me because it touches the very intimate aspects of man. Searches are more humane methods of dealing with offenders. This is precisely the method is treatment of sex offenders. A properly executed should contribute to reductions in recidivism in this area of crime, teach them life with their own desires, as well as the elimination of himself as deviant behaviors. In the first chapter will be touched on sexual offenses and taken forms of therapy, will discuss the concept of crimes against sexual freedom and decency under the Criminal Code, the types of crime and the perpetrator is the definition and presented the characteristics that determine the appearance of the individual against deviant behavior sexual intercourse. The second chapter will stick therapy conducted in closed establishments, the concept of therapy, defined by the Criminal Code, as well as through literature rehabilitation industry. Originally studies to be carried out have to focus on cognitive behavioral therapy conducted in Prison in Rzeszow. It has been prepared in-depth interview with a therapist Rafał Rutkowski plant. For reasons beyond my control study they can not be carried out, which is why I decided to work purely theoretical form in which it will be shown therapeutic effects not only in Prison in Rzeszow, but also other influences, which are applied to sex offenders. The final chapter will present therapy and Wojciech Rafał Rutkowski Sroka Prison in Rzeszów, the concept of therapeutic prepared by Przemyslaw Marcinek, Andrzej Peda, as well as Maria Beisert, as well as therapeutic effects in Prison in Rawicz. pl
dc.subject.pl oddziaływania terapeutyczne, przestępca seksualny, polskie terapie w zakładach penitencjarnych, terapia kognitywno - behawioralna, terapia sprawców przestępstw seksualnych. pl
dc.subject.en cognitive-behavioral therapy, polish therapies in prisons, sex offender, treatment of sex offenders, therapeutic effects pl
dc.contributor.reviewer Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.reviewer Palka, Stanisław [SAP11004787] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94998-183457 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)