Jagiellonian University Repository

Poczucie samotności i odrzucenie rówieśnicze wśród wychowanków Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie

pcg.skipToMenu

Poczucie samotności i odrzucenie rówieśnicze wśród wychowanków Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.author Górna, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:58:09Z
dc.date.available 2020-07-26T11:58:09Z
dc.date.submitted 2015-06-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202532
dc.language pol pl
dc.title Poczucie samotności i odrzucenie rówieśnicze wśród wychowanków Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej w Warszawie pl
dc.title.alternative Feelings of loneliness and rejection of the peer among pupils of Children's Home No. 1 for them Maryna Falska in Warsaw pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem tej pracy magisterskiej jest zjawisko odrzucenia rówieśniczego i poczucia samotności wśród dzieci przebywających w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie im. Maryny Falskiej. Praca ta skupi się więc głównie na zbadaniu zjawiska odrzucenia rówieśniczego i poczucia samotności u wychowanków Domu Dziecka nr 1 w Warszawie im. Maryny Falskiej. By jednak odpowiednio przebadać to zjawisko, należy najpierw zapoznać się z literaturą branżową, która wyjaśni je w pełni. W pierwszym rozdziale pracy zostanie więc najpierw poruszona kwestia polskich domów dziecka – sytuacji rodzinnej wychowanków, specyfiki i zadań polskich domów dziecka, a także procedur jakie są stosowane podczas kierowania ich do ośrodka. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące ilości domów dziecka w Polsce, a także ilości wychowanków. By zrozumieć dlaczego dzieci czują się odrzucone i samotne konieczne jest, by poznać ich statusy prawne, a także powody poprzez które zostali w nich umieszczeni. Dzieci z domów dziecka borykają się z wieloma problemami, dlatego też warto je przedstawić, by lepiej poznać otoczenie społeczne i fizyczne dziecka, a także powody jego zachowania. Badania zostały przeprowadzone w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie im. Maryny Falskiej. Miały w swoim założeniu zbadać, czy wychowankowie czują się odrzuceni przez rówieśników i jakie według nich są powody tego odrzucenia, a także, czy czują się samotni i co według nich wpływa na to poczucie. By badania były jednak kompletne, konieczne jest zdobycie także innych informacji, dzięki którym zjawiska te zostaną poznane lepiej i głębiej, to środowisko z jakiego się wywodzi wychowanek, utrzymywanie kontaktów z bliskimi, wyniki w nauce, wrażliwość na odrzucenie rówieśnicze i samotność, traumatyczne wydarzenia, które mogły mieć wpływ na teraźniejszą postawę, zdolności specjalne. Badania przeprowadzono dwutorowo – ankieta wśród wychowanków, zawierająca pytania zamknięte i otwarte i wywiad z wychowawcami. pl
dc.abstract.en The theme of this thesis is the phenomenon of peer rejection and loneliness among children in Orphanage No. 1 in Warsaw Maryna Falska. This work will focus primarily on investigating so the phenomenon of peer rejection and loneliness of pupils Orphanage No. 1 in Warsaw Maryna Falska. However, to properly investigate this phenomenon, you should first consult the industry literature that explain them fully. In the first chapter, we will therefore first address the issue of Polish orphanages - alumni family situation, the specific nature and tasks of the Polish orphanages, as well as the procedures to be used when directing them to the resort. They will be also presented information on the number of orphanages in Poland, as well as the amount of pupils. To understand why children feel rejected and lonely, it is necessary to know their legal status, as well as the reasons by which they were placed in them. Children from orphanages face a number of problems, so you may want to introduce them to better understand the social and physical environment of the child, as well as the reasons for his behavior. The study was conducted at Orphanage No. 1 in Warsaw Maryna Falska. They were in their assumption examine whether pupils feel rejected by their peers and what they think are the reasons for this rejection, and whether they feel lonely and which according to them affects sense. However, that study was complete, it is necessary to get other information by which these phenomena are understood better and deeper this environment from which it originates pupil, staying in touch with loved ones, academic performance, sensitivity to peer rejection and loneliness, traumatic events, which could affect both now attitude, special abilities. The study was conducted in two ways - poll among pupils, containing open and closed questions and an interview with teachers. pl
dc.subject.pl dom dziecka, odrzucenie rówieśnicze, poczucie samotności, status społeczny i rodzinny, wychowankowie domu dziecka pl
dc.subject.en children's home, feeling of loneliness, peer rejection, pupils orphanage, social status and family pl
dc.contributor.reviewer Kusztal, Justyna [SAP11019193] pl
dc.contributor.reviewer Palka, Stanisław [SAP11004787] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94997-131118 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)