Jagiellonian University Repository

Udział Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Polsce w latach 2000-2014

pcg.skipToMenu

Udział Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Polsce w latach 2000-2014

Show full item record

dc.contributor.advisor Kastory, Agnieszka [SAP11013825] pl
dc.contributor.author Turek, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:57:35Z
dc.date.available 2020-07-26T11:57:35Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202523
dc.language pol pl
dc.title Udział Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Polsce w latach 2000-2014 pl
dc.title.alternative Share Central Bureau Of Investigation Police and Border Guards in combating organized crime drugs in Poland in the years 2000-2014 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie roli Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W pierwszym rozdziale opisano definicje narkotyku, jego pochodzenie oraz pojęcie uzależnienia i rodzaje uzależnień. Scharakteryzowano najbardziej rozpowszechnione w Polsce substancje psychotropowe i środki odurzające według klasyfikacji Drug Enforcement Administration. Przedstawiono również zagrożenia wywołane uzależnieniem od narkotyków i przestępczością narkotykową oraz sposoby przemytu narkotyków. W kolejnym rozdziale omówiono dane dotyczące nielegalnego obrotu narkotykami na terenie Polski oraz genezę i historię zjawiska. Następnie omówiono szlaki przemytu narkotyków do Polski i z Polski. W trzecim rozdziale poruszono problem zwalczania przestępczości narkotykowej w Polsce. Opisano obecnie obowiązujące ustawodawstwo w zakresie narkotyków i narkomanii oraz scharakteryzowano Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczną. Przedmiotem dalszych rozważań było zwalczanie nielegalnego rynku narkotykowego w Polsce na gruncie danych Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to discuss the role of the Border Guards and the Central Bureau of Investigation Police in combatting drug-related crime. The first chapter describes the definition of the drugs, its origin and the concept of addiction and types of addiction. The most prevalent characterization and classification of drugs and psychotropic substances in Poland are according to the Drug Enforcement Administration. It also presents the threat caused by drug addiction and drug-related crime and ways of smuggling drugs. The next chapter discusses data on illicit drug trafficking in Polish territory and the origins and history of the phenomenon. It then discusses drug smuggling routes into Poland. The third chapter addresses the issue of combating drug-related crime in Poland. It describes the current legislation on drugs and drug addiction and characterizes the Central Bureau of Investigation Police and the Border Guard. The subject of further consideration is to combat the illegal drug market in Poland on the basis of data from the Central Bureau of Investigation Police and Border Guard. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: narkotyki,przestępczość narkotykowa,Centralne Biuro Śledcze Policji,Straż Graniczna. pl
dc.subject.en Key words: drugs,drug-related crime,Central Bureau of Investigation Police,Border Guards. pl
dc.contributor.reviewer Kastory, Agnieszka [SAP11013825] pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94986-182545 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)