Jagiellonian University Repository

Ocena równowagi u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawów kolanowego i biodrowego

pcg.skipToMenu

Ocena równowagi u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawów kolanowego i biodrowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Jurecka, Alicja pl
dc.contributor.author Sitarz, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:56:57Z
dc.date.available 2020-07-26T11:56:57Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202513
dc.language pol pl
dc.title Ocena równowagi u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawów kolanowego i biodrowego pl
dc.title.alternative Evaluation of balance in patients after replacement surgery knee and hip joints pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel pracy. Celem pracy była ocena równowagi oraz czucia głębokiego u osób po zabiegu alloplastyki stawów kolanowego i biodrowego. Materiały i metody. Badaniem objęto grupę 40 chorych, a uzyskane wyniki zestawiono z grupą zdrowych (kontrola). Pomiary wykonano za pomocą platformy stabilometrycznej ALFA oraz testu SVV służącego ocenie subiektywnej percepcji pionu grawitacyjnego. Wyniki. Grupa chorych osiągnęła gorsze wyniki niż grupa zdrowych w testach: stabilności w neutralnej pozycji stawów kończyn dolnych, dynamicznej dystrybucji obciążeń (o 12%) oraz teście Unterbergera mniejsza średnio o 21 liczba kroków oraz większa o 3,5° dla oczu otwartych i 5° dla oczu zamkniętych wartość kierunku marszu w grupie eksperymentalnej. Natomiast w badaniu SVV grupa po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego uzyskała wyniki o 1,05° wyższy, niż grupa po analogicznej ingerencji w stawie kolanowym.Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika iż propriocepcja u osób po aloplastyce jest zaburzona, zwłaszcza w czasie prób dynamicznych, natomiast test SVV wymaga dalszych badań. pl
dc.abstract.en Aim of the study: The aim of the study was to assess the balance and proprioception in patients after knee replacement surgery knee and hip joints.Materials and methods: The study group included 40 patients, and the results are summarized a group of healthy volunteers (control). The measurements were made using the platform ALFA and SVV test evaluating systemic subjective perception of gravitational vertical.Results: Group of patients achieved worse results than a group of healthy assays stability in the neutral position lower limb joints, dynamic distribution of load (about 12%) and the test Unterberger less, on average by 21 the number of steps and increased by 3.5 ° for the eyes open and 5 ° for eyes closed value of the direction,in the experimental group. However, in the study group SVV after hip replacement surgery received scores of 1.05 ° higher than the group after a similar interventionin the knee joint.Conclusions: The study shows that proprioception in patients after replacement surgery is disturbed, especially during the dynamic test, while the SVV test requires further study. pl
dc.subject.pl równowaga, propriocepcja, alloplastyka stawu kolanowego, alloplastyka stawu biodrowego pl
dc.subject.en balance, proprioception, knee replacement, hip replacement pl
dc.contributor.reviewer Jurecka, Alicja pl
dc.contributor.reviewer Bilski, Jan [SAP20000741] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94975-183456 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)