Jagiellonian University Repository

Analiza porównawcza wiedzy studentów 3 roku fizjoterapii z uczelni państwowych i prywatnych o chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego oraz jej wpływu na pacjenta

pcg.skipToMenu

Analiza porównawcza wiedzy studentów 3 roku fizjoterapii z uczelni państwowych i prywatnych o chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego oraz jej wpływu na pacjenta

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Nienajadło, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:56:04Z
dc.date.available 2020-07-26T11:56:04Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202499
dc.language pol pl
dc.title Analiza porównawcza wiedzy studentów 3 roku fizjoterapii z uczelni państwowych i prywatnych o chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego oraz jej wpływu na pacjenta pl
dc.title.alternative A comparative analysis in knowedge about osteoarthritis of the hip and knee and its impact on the patient among 3rd year Physiotherapy graduates from the state and private universities. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów została zaliczona do chorób cywilizacyjnych. Stanowi poważny problem medyczny i socjoekonomiczny. Jest chorobą przewlekłą, która obniża jakość życia chorego. Ponieważ nie można jej całkowicie wyleczyć, należy znaleźć inne środki, aby ulżyć pacjentowi w codziennych dolegliwościach. Do takich sposobów zalicza się m.in.: farmakoterapię, fizjoterapię, czy alloplastykę. W oczekiwaniu na zabieg endoprotezoplastyki pacjent korzysta z pomocy fizjoterapeutów. Obecnie w Polsce, co roku przybywa kilkaset absolwentów tego kierunku. Uczęszczali oni do szkół zarówno państwowych, jak i prywatnych. Każdego roku powstają kolejne uczelnie zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Jednak przyrost tych drugich, jest zaskakująco gwałtowny. Spada też liczba studentów kształcących się na uczelniach państwowych, a wzrasta na prywatnych. Pojawia się zatem pytanie, czy poziom wiedzy absolwentów obu typu szkół jest do siebie zbliżony. Celem pracy było sprawdzenie, czy istnieją istotne różnice w wiedzy na temat choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego, i jej wpływu na pacjenta u absolwentów trzeciego roku fizjoterapii z uczelni państwowych i prywatnych. Materiał i metody. W czerwcu 2015 roku rozprowadzono wśród studentów trzeciego roku fizjoterapii, studiujących na uczelniach państwowej i prywatnej na terenie Małopolski kwestionariusz ankiety, zawierający podstawowe pytania dotyczące choroby zwyrodnieniowej. Zebrano 66 wypełnionych kwestionariuszy (38 z uczelni publicznej, 28 z uczelni niepublicznej). Wyniki. Z analizy wyników otrzymano dane, iż różnica w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi pomiędzy obiema typami uczelni jest istotna. Studenci z uczelni państwowej, udzielili średnio 19,45 prawidłowych odpowiedzi z możliwych 28, natomiast niepaństwowej 16,43. Również odpowiedź „Nie jestem pewna/y” częściej była udzielana przez studentów uczelni prywatnych, niż państwowych.Wnioski. Istnieje różnica pomiędzy wiedzą studentów uczelni państwowych, a prywatnych na temat choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego. Warto zatem poprowadzić kolejne, bardziej obszerne i bardziej zróżnicowane badania, aby uzyskać obszerniejszy obraz posiadanej wiedzy przez absolwentów obu typu szkół. pl
dc.abstract.en Introduction. Osteoarthritis is recognised as diseases of civilization. It is a serious medical and socio-economic problem. It is a chronic disease that lowers quality of life. Because it can not be completly cured, we should find other methods to relieve the patient in every day ailments. Such methods include inter alia: pharmacotherapy, physiotherapy or arthroplasty. While waiting for arthroplasty surgery, the patient can get some relief by physiotherapists. Curently in Poland there are several hundred graduates of physiotherapy course per year. They attended both state and private schools. Each year, there is an initiate both public and nonpublic universities. However, the growth of the latter is surprisingly rapid. There is a decrease in the numer of students enrolled at state universities, and an increase in private schools. The question therefore arises, whether the level of knowledge of graduates of both types of schools is similar. The aim of this study is to examine, whether there are significant differences in knowledge about osteoarthritis of the hip and knee and its impact on the patient of 3rd year Physiotherapy graduates from the state and private universities. Material and methods. In June 2015 questionnaires were distributed among the students of the third year of Physiotherapy, studying at both state and private universities in the Malopolska region. The questionnaire contains basic questions about osteoarthritis. 66 completed questionnaires were collected (38 from the public school, 28 from the non-public university). Results. From the analysis of the results obtained there is a difference in correct answers given between the two types of schools. Students from the state university gave an average of 19,45 out of 28 correct answers, while non-state 16,43. The answer: "I'm not sure" was more often given by students in private institutions than in the state ones.Conclusion. There is a significant difference in knowledge of osteoarthritis of the hip and knee between students of state and private universities. It should therefore lead to further and more extensive and diverse research in order to get a broader picture of both types of schools. pl
dc.subject.pl arthritis, alloplastyka, choroba zwyrodnieniowa, endoprotezoplastyka, iniekcje dostawowe pl
dc.subject.en arthritis, arthroplasty, osteoarthritis, joint replacement, intraarticular injections pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94961-183583 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)