Jagiellonian University Repository

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia gimnazjalistów w zależności od profilu sportowego klasy

pcg.skipToMenu

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia gimnazjalistów w zależności od profilu sportowego klasy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kozioł-Kozakowska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Habrat, Olga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:52:50Z
dc.date.available 2020-07-26T11:52:50Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202448
dc.language pol pl
dc.title Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia gimnazjalistów w zależności od profilu sportowego klasy pl
dc.title.alternative Assessment of nutritional status and dietary habits of children attending lower secondary school depending on class sport profile pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Okres dojrzewania to czas w którym dokonuje się szereg istotnych przemian w organizmie, dlatego ważne jest aby szczególnie zwrócić uwagę na właściwe zachowania prozdrowotne do których należą prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. Zachowania te są kluczem do właściwego rozwoju młodzieży i skutkują zachowaniem zdrowia na przyszłe lata. Podejmowanie zwiększonej aktywności fizycznej wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowych substratów energetycznych. Żywienie niespełniające właściwego zapotrzebowania organizmu na energię, składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne prowadzi do ryzyka wystąpienia niedożywienia bądź nadwagi i otyłości. Cel pracy: Porównanie sposobu żywienia i stanu odżywienia gimnazjalistów uczęszczających do klas o profilu sportowym i klas niesportowych.Materiał i metody: Badaniem objęto 76 uczniów klas gimnazjalnych w tym 44 chłopców oraz 32 dziewczęta o przedziale wiekowym 13-16 lat, uczęszczających do dwóch szkół na terenie Krakowa. Oceny częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych i nawyków żywieniowych dokonano w oparciu o kwestionariusz ankiety. Skład ciała oceniono za pomocą metody BIA (bioimpedancja elektryczna) a ryzyko nadwagi/otyłości analizując wskaźnik BMI w odniesieniu do siatek centylowych, wskaźnik WHtR. Uzyskane wyniki badania poddano analizie statystycznej gdzie za poziom istotności przyjęto p < 0,05.Wyniki: Grupa uczniów klas sportowych stanowiła 28 osób natomiast klas niesportowych 48 osób. W badanej grupie zaobserwowano nieprawidłowości związane z brakiem codziennego spożywania mleka i produktów mlecznych oraz warzyw, rzadkim spożywaniem ryb, zbyt małą ilością zjadanych dziennie posiłków oraz zbyt krótkim odstępem pomiędzy ostatnim posiłkiem przed snem. Analiza grup wykazała istotnie różnice dotyczące częstszego spożywania przez młodzież z klas sportowych cukru oraz częstsze sięganie po słodycze i słone przekąski w ramach podjadania. Wykazano również, że chłopcy istotnie częściej spożywali jasne pieczywo oraz sery żółte niż dziewczęta. Osoby otyłe i z nadwagą stanowiły 21,4% uczniów klas sportowych, zaś 22,9% wśród klas niesportowych, natomiast niedowaga i ryzyko niedowagi dotyczyła odpowiednio 14,3% oraz 8,4% uczniów.Wnioski: 1.W badanej grupie zaobserwowano, iż profil klasy różnicował dzieci pod względem spożycia cukru, słodyczy i słonych przekąsek.2.Wyniki dotyczące sposobu żywienia świadczą o niewłaściwym w stosunku do zaleceń odżywianiu się gimnazjalistów.3.Potrzebne jest podjęcie działań edukacyjnych, promujących zasady zdrowego żywienia wśród gimnazjalistów z uwzględnieniem roli żywienia w zwiększonej aktywności fizycznej pl
dc.abstract.en Introduction: Puberty is the time which carried out a lot of important changes in the body, so it is necessary to especially pay attention on correct health behaviors including proper nutrition and physical activity. Those behaviors are key to proper growth of young people and effect of maintaining health for future years. Increased physical activity is connected with the necessity to provide additional energy substrates. If nutrition doesn`t meet the proper daily intake of energy, nutrients, vitamins and minerals it leads to the risk of malnutrition or overweight and obesity. Aim of the study: Comparison of diet and nutritional status of lower secondary school students attending classes of sports and unsportsmanlike profile.Material and methods: The study involved 76 students of lower secondary schools including 44 boys and 32 girls between the ages of 13-16 years, attending two schools in Krakow. Assess the frequency of consumption of selected foods and eating habits were based on a questionnaire. Body composition was examined by using the BIA method (bioelectrical impedance analysis) and the risk of overweight / obesity was analyzed by the BMI in relation to centile charts, type of obesity was assessed by using WHtR indicator. The results of the study were statistically significant at p level <0.05. Results: A group of sports classes students were represented by 28 people while unsportsmanlike classes by 48 people. In the studied group the following abnormalities were observed: lack of daily consumption of milk, dairy products and vegetables, a rare fish consumption, to small quantity of meals eaten per day and too short interval between the last meal before bedtime. Analysis of the groups showed significant differences in higher frequency of sugar consumption by youths from sports classes and also more often eating sweets and salty snacks as snacking. It was also shown that boys consumed significantly more white bread and cheeses than girls. In sport classes 21.4% of students were obesity and overweight compared with 22.9% students among unsportsmanlike classes, while underweight and risk of underweight related to respectively 14.3% and 8.4% of the students.Conclusions: 1.In the studied group, was observed that the class profile differentiated children in terms of consumption of sugar, sweets and salty snacks. 2.The results regarding dietary habits testify to the improper nutrition of lower secondary schools students in relation to the recommendations.3.It is necessary to undertake educational activities to promote the healthy eating among lower secondary schools students including the role of nutrition in increased physical activity. pl
dc.subject.pl sposób żywienia, zachowania żywieniowe, stan odżywienia, aktywność fizyczna, młodzież. pl
dc.subject.en dietary habits, nutrition behaviors, nutritional status, physical activity pl
dc.contributor.reviewer Kozioł-Kozakowska, Agnieszka pl
dc.contributor.reviewer Walecki, Piotr [SAP20002418] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94906-183434 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)