Jagiellonian University Repository

Zwyczajowe spożycie tłuszczów przez osoby w wieku podeszłym

pcg.skipToMenu

Zwyczajowe spożycie tłuszczów przez osoby w wieku podeszłym

Show full item record

dc.contributor.advisor Skop-Lewandowska, Agata [SAP20002256] pl
dc.contributor.author Kurdziel, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:51:57Z
dc.date.available 2020-07-26T11:51:57Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202434
dc.language pol pl
dc.title Zwyczajowe spożycie tłuszczów przez osoby w wieku podeszłym pl
dc.title.alternative Evaluation of the habitual fat consumption in the elderly pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Prawidłowe odżywianie jest jednym z priorytetowych czynników stylu życia wpływającym na zachowanie zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej człowieka w każdym wieku. Czynnik ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób w wieku podeszłym, u których sposób realizacji żywienia może istotnie wpływać na jakość i długość życia. Prawidłowo zbilansowane dzienne racje pokarmowe osób starszych powinny dostarczać odpowiednią ilość energii oraz optymalne ilości podstawowych składników odżywczych, soli mineralnych i witamin. W Polsce często obserwowanym błędem żywieniowym wśród osób w wieku podeszłym jest nadmierne spożycie tłuszczów ogółem w odniesieniu do zapotrzebowania ustroju, a zwłaszcza tłuszczów zwierzęcych, bogatych w kwasy tłuszczowe nasycone i cholesterol. Głównym celem pracy była ocena zwyczajowego spożycia tłuszczu oraz wybranych kwasów tłuszczowych i cholesterolu przez osoby w wieku podeszłym.Materiał i metody. W badaniach ankietowych wzięło udział 70 osób w wieku podeszłym. Osoby te stanowili seniorzy zrzeszeni w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie oraz w Ośrodku Kultury w Spytkowicach. Badania zostały przeprowadzone na podstawie autorskiej ankiety składającej się m.in. z wywiadu 24- godzinnego oraz kwestionariusza częstości spożycia –FFQ. Badania przeprowadzono w okresie styczeń-marzec 2015r. Wyniki. W całodziennych racjach pokarmowych badanych mężczyzn i kobiet zaobserwowano przekraczający znacznie zalecenia żywieniowe poziom spożycia tłuszczów ogółem, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych. Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych był obniżony w odniesieniu do znowelizowanych norm żywienia, zaś spożycie cholesterolu kształtowało się na poziomie odpowiadającym zaleceniom żywieniowym. Z asortymentu wybranych produktów spożywczych stanowiących źródło tłuszczów najpopularniejszym wśród kobiet było masło, zaś wśród mężczyzn margaryny miękkie. Ponadto mężczyźni wykazali wyższe, niż kobiety preferencje spożycia w zakresie smalcu, słoniny, mięsa czerwonego, kiełbas i podrobów. Wnioski. Obserwowane błędy żywieniowe wskazują na potrzebę objęcia populacji osób w wieku podeszłym działaniami z zakresu edukacji żywieniowej obejmującej zasady racjonalnego żywienia ze szczególnym uwzględnieniem wyboru i spożycia odpowiednich rodzajów tłuszczów. pl
dc.abstract.en Equilibrated diet is one of the key components of the life style affecting health, fitness, and mental capabilities of the all ages. This aspect is of great importance in the old age because diet type can strongly influence the length and quality of life. Properly balanced food intake in the elderly should deliver adequate amount of calories and optimal quantity of nutrients, salts, vitamins. In Poland one of the most common issues in the elderly nutrition is an excessive intake of fatty acids (especially fat of the animal origin which is rich in the saturated fatty acids and cholesterol) in relation to the actual body requirements. The main objective of presented thesis is assessment of the habitual fat, including selected fatty acids and cholesterol in the elderly. Material and methods. The survey consisted of replies of 70 elders affiliated withresidential home in Cracow or with community center in Spytkowice. Study was based on the custom survey which included 24 food intake enquiry and food frequency questionnaire (FFQ). Research was carried out from January to March 2015.Results. Survey revealed that daily food intake (both women and men) contains fat and saturated fatty acids levels exceeding diet recommendation. The unsaturated fatty acids consumption was reduced and did not fulfill the requirements of current diet guidelines. The cholesterol ingestion followed the recommended levels. The most popular choice of the fat rich products in women was butter, whereas men opted for soft margarine. Moreover men had higher preference for the consumption of lard, red meat, sausage, offal. Conclusions. Observed diet problems point out for the need of the education plan in the elderly. Especial emphasis should be given to the aspects of balanced diet including selection and intake of the adequate types of fat. pl
dc.subject.pl tłuszcze, ocena spożycia, osoby w wieku podeszłym pl
dc.subject.en fat, consumption evaluation, elderly pl
dc.contributor.reviewer Skop-Lewandowska, Agata [SAP20002256] pl
dc.contributor.reviewer Pach, Dorota [SAP20001245] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94892-183633 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)