Jagiellonian University Repository

Ocena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchu

pcg.skipToMenu

Ocena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchu

Show full item record

dc.contributor.advisor Mańko, Grzegorz [SAP20011798] pl
dc.contributor.author Włodarczyk, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.available 2020-07-26T11:51:53Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202433
dc.language pol pl
dc.title Ocena jakości wysiłku fizycznego i opinii gimnazjalistów na temat konsoli z kontrolerem ruchu pl
dc.title.alternative Quality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about console with motion controllers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Współczesna technologia pozwala na uzyskanie nowych form aktywności fizycznej. Technologia sensorów ruchu może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej.Cel pracy: Ocena jakości wysiłku fizycznego oraz opinii gimnazjalistów o możliwościach zastosowania kontrolerów ruchu w życiu codziennym.Metodyka badań: Zastosowano sondaż diagnostyczny, użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Zastosowano ankietę audytoryjną ze względu na wiek badanych i tematykę badań. W badaniu wzięło udział 504 uczniów bełchatowskich szkół gimnazjalnych.Wyniki: Jakość wysiłku fizycznego osiąganego podczas korzystania z kontrolera ruchu jest zbliżony do tradycyjnych ćwiczeń. Cechuje się długim czasem trwania, 58,94% uczniów deklarowało grę zdecydowanie dłuższą od godziny. Intensywność ćwiczeń miała umiarkowany charakter, twierdzi tak 49,03% uczniów. Większość uczniów używa kontrolerów ruchu wyłącznie dla rozrywki (90,16%). Tylko około 1/3 badanych posiada konsolę z sensorem ruchu w domu. bardzo mały procent uczniów używa ich do rozwijania umiejętności motorycznych i większości gra okazjonalnie.Wnioski: Jakość wysiłku fizycznego, uzyskanego podczas gry przy pomocy kontrolera ruchu, jest wystarczająca do uzyskania dziennej dawki aktywności fizycznej. Jego charakter i intensywność może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika. Jego pozytywny charakter potwierdzają liczne doniesienia w literaturze oraz wykorzystanie tej technologii w rehabilitacji. Znaczna większość badanych zna technologię kontrolerów ruchu i miało możliwość z niej korzystać. Ich powszechność może jednak nie być w przyszłości wystarczająca by stworzyć ogólnodostępny system Tele-rehabilitacji, jeśli te urządzenia nadal będą kojarzone tylko z rozrywką. Badana młodzież nie wykorzystuje potencjału gier sterowanych ruchem do rozwoju swojej umiejętności ruchowych. pl
dc.abstract.en Introduction: Modern technology allows to reach new forms of physical activity. Motion sensor technology can be widely use not only in the entertainment industry.Thesis aim: Quality assessment of physical activity and secondary school's students opinion about the possibility of using motion sensor in everyday life.Methodology of research: Diagnostic survey was applied. Due to the age of the respondents and the research focus auditorium questionnaire was used. Questionnaire was created by author. The study involved 504 secondary school's students from Belchatow.Results: The quality of physical activity during play with motion controllers is comparable with doing traditional exercises. Main feature of this activity is long duration, 58.94% students reported that Exercise intensity was moderate character, 49.03% of the students say. Most students use movement controllers exclusively for entertainment (90.16%). Only about 1/3 of the respondents have a console with motion sensor at home. A very small percentage of students using them to develop motor skills.Conclusions: The quality of physical exertion, obtained during playing games using the movement controllers is sufficient to provide a daily dose of physical activity. Its positive character is confirmed by numerous reports in the literature. The vast majority of respondents know the technology of motion sensor and had the opportunity to use it in the past. Universality of motion controllers, may not be sufficient in the future to create a public system of Tele-rehabilitation, if these devices still will be associated with entertainment only. pl
dc.subject.pl aktywność fizyczna, gimnazjaliści, kontroler ruchu, fizjoterapia. pl
dc.subject.en physical activity, secondary school students, movement controller, physiotherapy. pl
dc.contributor.reviewer Mańko, Grzegorz [SAP20011798] pl
dc.contributor.reviewer Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94891-102541 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)