Jagiellonian University Repository

Rehabilitacja przed i pooperacyjna u chorych leczonych z powodu raka przełyku

pcg.skipToMenu

Rehabilitacja przed i pooperacyjna u chorych leczonych z powodu raka przełyku

Show full item record

dc.contributor.advisor Włodarczyk, Janusz [SAP20012307] pl
dc.contributor.author Gonciarczyk, Lidia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:47:24Z
dc.date.available 2020-07-26T11:47:24Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202362
dc.language pol pl
dc.title Rehabilitacja przed i pooperacyjna u chorych leczonych z powodu raka przełyku pl
dc.title.alternative Rehabilitation before and after surgery of patients treated for cancer of the esophagus pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieWstęp: Rak przełyku należy o nowotworów o złym rokowaniu. Znacznie częściej dotyka mężczyzn. Pierwszym objawem, jaki zgłaszają pacjenci to problemy z przełykaniem, co niestety oznacza, że choroba jest już w zaawansowanym stadium. Wyróżnia się dwa typy raka przełyku: płaskonabłonkowy i gruczołowy. Leczenie operacyjne wykonuje się z dostępu brzusznego i piersiowego i/lub szyjnego. Fizjoterapię u osób chorych onkologicznie stosujemy m.in., w celu zmniejszenia bólu, zminimalizowania wystąpienia powikłań i poprawy jakości życia.Cel pracy: Ocena wydolności oddechowej i jej wpływ na występowanie powikłań płucnych. Przyjęcie optymalnego sposobu rehabilitacji u chorych leczonych operacyjnie powodu raka przełyku. Materiał i metody: Grupa badana to pacjenci Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w latach 3014-2015, po operacji resekcji przełyku z dostępu brzusznego i piersiowego z powodu raka na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej I Chirurgii Onkologicznej. Badaniem objęto 10 pacjentów. Oceniano: dystans uzyskany w teście marszu sześciominutowego, przyrost tętna w trakcie testu wykonanego przed i w 10 dni po operacji; zmiany parametrów spirometrycznych: FEV1, FVC. Oceniono też częstość powikłania w postaci zapalenia płuc.Wyniki: Mierzone parametry uległy znacznemu obniżeniu. Dystans w 6MWT zmalał średnio 153,3m. FEV1, FVC obniżyły się odpowiednio: 1,65; 1,69. BMI oraz wiek nie wykazały istotnego statystycznie wpływu na analizowane parametry. U 2 z 10 badanych osób wystąpiło pooperacyjne zapalenie płuc.Wnioski: Znaczny spadek parametrów ma związek z czasowym unieruchomieniem, przedłużającym się drenażem opłucnej, bólem. Jednak wydaje się, że stwierdzenie stopnia upośledzenia wydolności fizycznej i rezerw oddechowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym może stanowić czynnik prognostyczny w wystąpieniu powikłań okołooperacyjnych. Okres hospitalizacji jest początkowym etapem rekonwalescencji, dlatego fizjoterapia powinna być przedłużona również na okres po opuszczeniu szpitala. Ważna jest edukacja pacjenta i włączenie ćwiczeń jeszcze przed zabiegiem. pl
dc.abstract.en AbstractIntroduction: Esophageal cancer is a disease with poor prognosis. Much more often affects men. Main risk factors are smoking and drinking high volume alcohol. The first symptom that patients reports, is problem with swallowing. Unfortunately it means that the disease is already at andvanced stage. Distinguished by the type of cancer: squamous and glandular. Surgical treatment is carried out with abdominal, thoracic or cervical path. Physiotherapy in cancer patients is used to reduce pain, minimize complications and improve quality of life. Objective: Rating of respiratory function and its impact on the incidence of pulmonary complications. Adoption of the optimal method of rehabilitation for patients treated surgically with the opening of two body cavities.Material and methods: The study group included patients of the Krakow Specialist Hospital in the name of John Paul II in the years 2014-2015, after resection of esophagus via abdomen and thorax due to cancer, at the Clinical Department of Thoracic Surgery and Oncological Surgery. The study included 10 patients. We evaluated distance achieved in 6-minute walk test, the increase of heart rate during the test performed before surgery and 10 days after; changes in spirometric parameters: FEV1, FVC. Also considered incidence of hospital pneumonia.Results: Measured parameters were significantly reduced. The 6-minute walk test distance decreased an average of 153,3m. FEV1, FVC decreased respectively: 1,65; 1,69. BMI and age showed no statistically significant effect on the analyzed parameters. 2 out of 10 patients had pneumonia.Coclusions: A significant decrease in performance is related to temporary immobilization, prolonged drainage and pain. Determine the degree of impairment of physical capacity and respiratory reserves in early postoperative period may be a predictor for the occurrence of perioperative complications. The time of hospitalization is the initial stage of recovery, which is why physiotherapy should be extended also to the period after leaving the hospital. It’s important to educate the patient and inclusion exercises before surgery. pl
dc.subject.pl rak przełyku, onkorehabilitacja, resekcja przełyku pl
dc.subject.en esophageal cancer, resection of esophagus, oncological rehabilitation pl
dc.contributor.reviewer Włodarczyk, Janusz [SAP20012307] pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94817-132770 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)