Jagiellonian University Repository

Sprawiedliwość liberalna

pcg.skipToMenu

Sprawiedliwość liberalna

Show full item record

dc.contributor.author Miklaszewska, Justyna [SAP11009156] pl
dc.date.accessioned 2016-01-26T19:46:52Z
dc.date.available 2016-01-26T19:46:52Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3984-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20165
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Sprawiedliwość liberalna pl
dc.title.alternative Liberal justice pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 258, [1] pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Cechą współczesnego liberalizmu jest koncentracja na kwestiach etycznych i włączenie do tej filozofii politycznej rozważań nad sprawiedliwością. Pojęcie to stało się częścią liberalnej tradycji dzięki filozofii Johna Rawlsa, a najbardziej doniosłe i rozwijające jego idee jest podejście zdolnościowe, przestawione w pracach Amartyi Sena oraz Marthy Nussbaum, którzy uczynili głównym przedmiotem swych badań zagadnienie sprawiedliwości społecznej. Chociaż teorie sprawiedliwości Rawlsa, Sena i Nussbaum stanowią główny przedmiot rozważań zawartych w książce, nie ma ona jednak ambicji pełnej rekonstrukcji każdej z nich, ani nie jest próbą odparcia stawianych im zarzutów. Jej celem jest dokonanie porównawczej analizy owych koncepcji i wykazanie zachodzących pomiędzy nimi związków. W konkluzji stwierdza się, iż teorie te, mimo dzielących je różnic, łączy wyrażona w nich mniej lub bardziej otwarcie postawa politycznego pragmatyzmu. Ponadto stanowią one wzbogacenie filozofii politycznej liberalizmu poprzez uwzględnianie treści dotychczas w niej pomijanych, jak problem jakości ludzkiego życia czy kwestia politycznych emocji. W zakończeniu przedstawiona została argumentacja przemawiająca za możliwością pokojowego ułożenia losów świata w skali międzynarodowej, co wymaga przyjęcia nie tylko racjonalnych kryteriów sprawiedliwego porządku międzynarodowego, lecz także politycznej woli globalnej współpracy zarówno ze strony przywódców państw, jak i ich obywateli. Warunkiem jej wystąpienia jest etyczna i emocjonalna kultura polityczna współczesnych demokratycznych społeczeństw, opierająca się na poczuciu ogólnoludzkiej solidarności i sprawiedliwości. pl
dc.abstract.en An important feature of contemporary liberalism is that as well as it focusing on ethical issues it has also absorbed the question of justice into its political philosophy. John Rawls introduced this concept of justice into its philosophy, upon which it became a significant part of liberal tradition. The most important contribution to Rawlsian ideas is the capability approach, as presented in the works of Amartya Sen and Martha Nussbaum, who made the problem of social justice the main focus of their research. While the theories of justice developed by Rawls, Sen and Nussbaum are examined in this book, the work nevertheless lays no claim to providing their complete reconstruction, nor does it constitute an attempt to refute their arguments. Instead, it sets itself the goal of performing a comparative analysis of these concepts and demonstrating their mutual relationships. The analysis carried out leads to the conclusion that all three concepts, despite certain differences, express more or less openly an attitude of political pragmatism. In addition, by taking into account issues which are neglected or insufficiently developed, such as the quality of human life or the role of political emotions, these theories also allow for the enriching of the political philosophy of liberalism. Finally, argumentation for the possibility of reaching a peaceful arrangement on an international scale in a future world is presented. Here it is argued that this does not only require the adoption of rational criteria for a just international order, but also requires a political will to cooperate globally on the part of country leaders and their citizens. A necessary condition for this to happen is the existence of an ethical and emotional political culture in modern democratic societies, based on a sense of human solidarity and justice. pl
dc.subject.pl sprawiedliwość pl
dc.subject.pl liberalizm pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.pl zdolności pl
dc.subject.pl prawa człowieka pl
dc.subject.en justice pl
dc.subject.en liberalism pl
dc.subject.en democracy pl
dc.subject.en capabilities pl
dc.subject.en human rights pl
dc.description.publication 18 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych