Jagiellonian University Repository

Wpływ nastroju na stereotypizowanie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje na ocenę kompetencji i ciepła ma nasz nastrój?

pcg.skipToMenu

Wpływ nastroju na stereotypizowanie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje na ocenę kompetencji i ciepła ma nasz nastrój?

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Shostak, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:19:12Z
dc.date.available 2020-07-25T06:19:12Z
dc.date.submitted 2014-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200769
dc.language pol pl
dc.title Wpływ nastroju na stereotypizowanie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje na ocenę kompetencji i ciepła ma nasz nastrój? pl
dc.title.alternative The effect of mood on stereotyping people with disabilities. What are the implications for the assessment of competence and warmth is our mood?. What are the implications for the assessment of competence and warmth is our mood? pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca ma na celu ukazanie jak nastrój może wpływać na tworzenie sięstereotypów odnośnie osób niepełnosprawnych. W tym celu przeprowadzono dwabadania. Pierwsze z nich miało na celu wyłonienie piętnastu przymiotników pasującychdo opisu osób niepełnosprawnych. Osoby badane wybrały pięć przymiotnikównajbardziej typowych, pasujących do opisu tych osób, pięć najmniej typowych oraz pięćneutralnych. Na tej podstawie został stworzony kwestionariusz do przeprowadzeniabadania głównego. Kolejne badanie miało za zadanie wprowadzenie osób badanych wodpowiedni nastrój: pozytywny, negatywny lub neutralny oraz zbadanie jak wzależności od nastroju zmienia się ocena badanych odnośnie osób niepełnosprawnychza pomocą przymiotników wyłonionych w badaniu pierwszym oraz jak ta ocenazmienia się przy ocenianiu niepełnosprawnych na skali kompetencja-ciepło. Otrzymanewyniki pokazują, iż manipulacja powiodła się jedynie w przypadku wprowadzenia osóbbadanych w nastrój negatywny. Niestety różnica w stereotypizacji osoby niepełnosprawnej fizycznie pomiędzy grupami w pozytywnym i negatywnym nastroju okazała się nieistotna. Założenia nie znalazły potwierdzenia w otrzymanych wynikach. Nastrój w jakim znajdują się osoby nie ma wpływu na stereotypizację osoby niepełnosprawną fizycznie. Pomimo iż zakładano, że owa stereotypizacja w warunkupozytywnym będzie znacznie większa niż w negatywnym, otrzymane wyniki tego nie potwierdziły. pl
dc.abstract.en The main purpose of the research is to demonstrate the huge effect of mood on the levelof creating stereotypes in refer to disabled people. Two studies has been conducted. Thefirst one was to determine the fifteen adjectives matching the description of disabledpeople. Subjects were asked to chose five adjectives that were that most described thedisabled people according to the participants. Then they were supposed to name fiveleast common adjectives, and five completely neutral. On this basis, a questionnaire wascreated to carry out the main study. Another study was designed to introduceparticipants in the mood as follows: positive, negative or neutral and to explore how themood affects an assessment of interviewers regarding people with disabilities. Theadjectives identified in the first study was used, as well as competence-warmth scale toevaluate changes in competence and warmth according disabled people. The resultsobtained show that the manipulation was successful only in the case of introducing thenegative mood. Unfortunately, the difference in stereotyping physically disabled peoplebetween groups in positive and negative mood was not significant. The assumptionswere not confirmed in the final results. Participants, both in the negative and positivemood, stereotype physically disabled people in the same way. Although it was assumedthat positive way of stereotyping would be much greater than in the negative one, theresults obtained did not allow to confirm such presupposition. pl
dc.subject.pl Stereotypizacja, kompetencja, ciepło, osoby niepełnosprawne. pl
dc.subject.en stereotyping, competence, warmth, disabled people. pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Marcin [SAP11118737] pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92634-104536 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)